Prezentare

localizare-112-header.png 

Ce este Direcția Județeană pentru cultură Dolj?

Direcția Județeană pentru  Cultură  Dolj este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului  monumentelor istorice, București, precum și ale altor acte normative ce reglementează protecția monumentelor istorice, regimul de protecție și circulație a bunurilor culturale mobile, protejarea patrimoniului arheologic, a patrimoniului imaterial, funcționarea așezămintelor culturale, ș.a.

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj își desfășoară activitatea, în subordinea Ministerului Culturii, în imobilul din Craiova, strada Mihai Viteazu nr.14 A, imobil aparținând domeniului public, transmis în administrarea instituției noastre prin Ordinul ministrului culturii și cultelor  nr. 2068/08.07.2003.

Conducerea operativă a Direcției Județene pentru Cultură Dolj este asigurată de un director executiv. Instituția este organizată în patru compartimente: compartimentul monumente istorice și arheologie, compartimentul patrimoniu cultural național mobil și imaterial, compartimentul cultură, management, resurse umane și compartimentul financiar, contabilitate, salarizare, achiziții publice.

Relația dintre Direcția Județeană pentru Cultură Dolj pe de o parte și instituțiile publice de spectacole și muzeale, alți operatori publici sau privați, respectiv așezămintele culturale din județul Dolj, este una de colaborare. Acestea își desfășoară activitatea sub diverse forme de organizare, în subordinea unor organe ale administrației publice centrale, a autorităților administrației publice locale, ori în regim privat, conform prevederilor legale.

 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, Direcția județeană pentru Cultură Dolj îndeplinește următoarele activități principale:

  • exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional
  • colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu
  • participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe
  • solicită şi primește, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin
  • controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege
  • îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Ministrul Culturii, potrivit legii

           

Care sunt cele mai frecvente nevoi ale cetățenilor în raport cu Direcția Județeană pentru Cultură Dolj?

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj nu este un operator cultural, iar relația sa cu instituțiile de spectacole, cu artiștii sau creatorii de artă în genere, este una de susținere partenerială.

Dacă sunteți artist, organizator de spectacole, colecționar sau curator de artă,  puteți găsi în noi un partener care să vă îndrume și susțină în identificarea celor mai potrivite forme de asociere și accesare a programelor de finanțare pentru proiectele dumneavoastră.

La nivelul Ministerul Culturii funcționează Unitatea de Management a Proiectului (UMP),  înființată în martie 2007, în vederea punerii în aplicare a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea monumentelor istorice din România, căruia i s-a adăugat, câteva luni mai târziu, cel de-al doilea Acord-cadru pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public.
            Din anul 2010, Unității de Management a Proiectului i s-au conferit, în plus, atribuții în acord cu decizia strategică adoptată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național pentru eficientizarea activității de absorbție a fondurilor nerambursabile și rambursabile și de gestionare a acestora la nivelul instituției.

Unitatea de Management a Proiectului este un compartiment fără personalitate juridică din cadrul Ministerului Culturii, beneficiind însă de o autonomie administrativă necesară activităților pe care le implică aplicarea celor două programe de împrumut. Mai multe detalii despre activitatea acesteia: Website: umpcultura.ro
Facebook: facebook.com/umpcultura

De asemenea, UMP găzduiește  Biroul Europa Creativă România și Punctul Europa pentru Cetățeni România

Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului.

Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și are două subprograme: MEDIACultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Mai multe detalii despre programele Europa Creativă găsiți aici:  http://www.europa-creativa.eu/europa-creativa-eu_doc_15_despre-programul-europa-creativa_pg_0.htm

De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj vine în sprijinul cetățenilor în următoarele situații:

  • Emiterea Avizelor potrivit cărora terenul situat în extravilan care face obiectul vânzării cumpărării, conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii 268/20001  privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, nu este situat în zone cu potențial arheologic,  în conformitate cu prevederile OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice    ca zone de interes național
  • Emiterea certificatelor de descărcare arheologică, în conformitate cu prevederile     OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice  ca zone de interes național precum și cu prevederile OMCC 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică
  • Primirea, înregistrarea și după caz emiterea Avizelor pentru de construcție sau intervenție la monumente istorice sau în zona de protecția a monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată
  • Punerea la dispoziția publicului a listei specialiștilor/experților atestați/ acreditați de Ministerul Culturii, în conformitate cu prevederile OMCC 2086/2002 pentru aprobarea criteriilor de  avizare a constituirii agenților economici cu activitate în domeniul monumentelor istorice, ale OMCC 2535/2003 pentru instituirea Registrului  agenților economici autorizați să desfășoare activități în domeniul protejării monumentelor istorice,  ș.a.
  • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor legate de faptul că un imobil este sau nu monument istoric, dacă se află amplasat în zona de protecție a monumentelor istorice,  a informațiilor vizând drepturile și obligațiile posesorilor de imobile monumente istorice, a altor informații publice legate de acestea, potrivit prevederilor legale
  • Întocmirea și predarea către proprietar/titularul de drepturi reale al unui imobil monument istoric a Obligației de folosință a monumentului istoric
  • Primirea, înregistrarea, acordarea de sprijin și supunerea spre analiza Comisie Naționale/ Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, a dosarelor de clasare/declasare a imobilelor  
  • Eliberarea către solicitant a certificatelor de export/avizelor, pentru bunurile culturale mobile (tablouri, antichități, cărți, rare, etc) ce părăsesc țara și acordarea de consultanță în legătură cu aceasta
  • Punerea la dispoziția solicitanților a listei experților atestați/ acreditați de MCIN pentru efectuarea expertizelor pentru diferitele tipuri de bunuri culturale mobile, în vederea emiterii după caz a certificatelor de export sau susținerii unui dosar de clasare/declasare
  • Punerea la dispoziția solicitanților a informațiilor legate de bunuri de patrimoniu cultural mobil aflate în evidența Institutului Național al Patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale
  • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  • Modalitatea de solicitare și obținere de către cetățeni a serviciilor prezentate mai sus, precum și a altor servicii prestate de către Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, în conformitate cu prevederile legale, precum și formularele tipizate prin care se solicită acestea se află pe site-ul nostru la rubrica ”formulare utile

EVENIMENTELE LUNII

Filarmonica Oltenia Craiova


 

Opera Romana Craiova


 

Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova 

   Retrospectiva anului 2022 a Filarmonicii Oltenia Craiova

80 de evenimente muzicale a însemnat anul 2022 la Filarmonica Oltenia Craiova, concerte simfonice, vocal-simfonice, corale și recitaluri. Concertele eveniment au fost cele de Anul Nou, Ziua Culturii Naționale, Zilele Filarmonicii (din 17 aprilie și 17 decembrie), Săptămâna Internațională a Muzicii Contemporane, Concertele de colinde.

Stagiunea 2021/2022 (trimestrele 2 și 3) și Stagiunea 2022/2023 (HOPE Season,  trimestrul I) au avut în prim plan concertele din fiecare vineri seara. Stagiunea Estivală s-a desfășurat anul acesta în perioada iulie-august, în Parcul Nicolae Romanescu, Piața Frații Buzești și în sala de concerte a Filarmonicii Oltenia, printre artiștii invitați fiind Analia Selis care a încântat publicul cu tango simfonic.

Luna septembrie a adus Craiova Jazz Festival, ediția a 6-a, care a debutat în Parcul Nicolae Romanescu, la Debarcader, într-o atmosferă specială creată de cadrul natural pitoresc și de tematica retro a serii, amintind de anii de început ai jazzului. Concertele din cadrul proiectului cu finanțare europeană “Călătorind pe note muzicale” s-au desfășurat la Vidin și la Craiova, tot în luna septembrie, având ca scop dezvoltarea turismului cultural în zona transfrontalieră.

Un alt festival important cu caracter internațional, organizat anual de Filarmonica Oltenia, este Craiova Muzicală (ajuns în 2022 la ediția a 49-a). Vița de Vie Simfonic, Colinde cu Paula Seling și Gala Filarmonicii Oltenia s-au ținut cu casa închisă, ca și cele două concerte de colinde susținute de Corala Academică și Concertul cu Muzică din filme și jocuri video.

Filarmonica Oltenia a avut onoarea în acest an, în Hope Season, să prezinte publicului lucrarea în primă audiție Salvation de Jin Wang care a fost dedicată artiștilor instituției muzicale craiovene. În luna decembrie a avut loc și lansarea cărții “O scurtă istorie a Filarmonicii Oltenia” de Gheorghe Fabian, cu participarea istoricului Adrian Cioroianu care a povestit lucruri inedite despre Craiova de altă dată.

Cu siguranță, au rămas în memoria publicului artiști ca Csíky Boldizsár, Răzvan Popovici, Constantin Sandu, Mihai Ungureanu, dar și ritmurile de valsuri și polci care au deschis anul 2022 la Filarmonica Oltenia. Ne vom delecta cu nemuritorul vals și în 2023, dar si cu Adrian Naidin Simfonic, “Un american la Paris” de Gershwin și multe alte surprize frumoase!

 

Muzeul de Arta Craiova

Pe 24 noiembrie, a.c., la orele 17.00, vă invităm să luați parte la un eveniment cultural remarcabil, la Palatul Jean Mihail, unde va avea loc lansarea expoziției de sculptură „O lume aproape fericită” a unuia dintre cei mai importanți artiști români contemporani: Aurel Vlad.

Muzeul de Artă Craiova are onoarea să găzduiască pentru prima dată lucrările sculptorului, care, deși s-a remarcat de-a lungul anilor prin opere în piatră și lemn - cioplite prin tăietură directă - o tehnică specific brâncușiană - în ultimii ani s-a reorientat spre un nou material: metalul.

Experimentul lui Aurel Vlad, vă va convinge că tabla, această materie banală, iese în mod spectaculos din anonimat prin formele descoperite de sculptor, constituindu-se într-un dramatic repertoriu de expresii ale corpului uman.

Aproximativ 20 de lucrări, de mari dimensiuni, realizate în ultimii ani, vor fi expuse la Muzeul de Artă Craiova, abordând două direcții tematice exploatate intens de artist: episoade și personaje aparținând universului vizual vechi și nou testamentar sau mitologic (printre care: Întoarcerea Fiului Risipitor, Adam la bătrâneţe, Nașterea Evei, Auriga, Căderea lui Icar), precum și lucrări văzute de curatorul expoziției, Cătălin Davidescu, drept „agregări ale sufletului”, sau ca atitudini de „receptare spirituală” (printre care: Hai,Mergi!, Coşmarul, O lume aproape fericită). Rezumând conceptul expoziției, curatorul afirmă că ea conține esența crezului său artistic: „Nu încerc să ascund nimic, pentru că o lucrare, dincolo de semnificațiile cu care este încărcată, sau pe care le capătă apoi, este în primul rând o reprezentare a sculptorului care a făcut-o. Unicitatea lui ca om și ca artist ar trebui să se transmită lucrului său. Aceasta ține de sinceritate”.

Perioada de desfășurare: 24 noiembrie 2022 - 24 februarie 2023

Curator: Cătălin Davidescu

Vernisaj: 24 noiembrie 2022, orele 17.00

Adresa: Calea Unirii, nr. 15, Craiova, Palatul Jean Mihail

Expoziția va putea fi vizitată pe durata intervalului specificat, în fiecare săptămână, de miercuri până duminică, între orele 10.00 și 17.00.

Aurel VLAD s-a născut în 1954, la Galati. În 1984 a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, secția sculptură. Din 2005 este Doctor în Arte Vizuale și conferențiar universitar la Universitatea Națională de Arte București. Premii si distinctii: 1986 - Bursa „Dimitrie Paciurea"; 1990 - Premiul pentru sculptură al Uniunii Artiștilor Plastici din România; 1998 - Marele Premiu al Salonului Municipiului București; 2000 - Ordinul Național „Pentru Merit" în grad de Comandor; 2002 - Premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române pentru sculptură; 2003 - Premiul al III-lea la Simpozionul Internațional de Sculptură din Fuente Palmera, Spania; 2009 – Marele Premiu „Constantin Brâncuși”, Bienala de Pictură, Sculptură, Arad; 2010 - Marele Premiu „Constantin Brâncuși” - Bienala de Pictură, Sculptură, Timișoara; 2011 - Diploma de Excelență și Premiul pentru Cultură al „Centrului Cultural George Apostu, Bacău”; 2014 - Premiul pentru Excelență în Artă, acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România; 2016 - Premiul „Constantin Brâncuși”, acordat de M.L.N.R. și Academia Română.

Sculptorului i-a fost decernat de curând Premiul Național „Constantin Brâncuși” 2021, pentru lucrarea „David și Goliat”. Acest premiu este destinat unei personalități remarcabile, prin opera și activitatea sa, în promovarea valorilor românești din domeniul artelor plastice și este acordat de către Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu, în parteneriat cu Institutul Cultural Român.


Teatrul national "Marin Sorescu"

308713606 5558074170943505 9202397781219895723 n

Direcţia judeţeană de cultură Dolj este serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.