Prezentare

localizare-112-header.png 

Ce este Direcția Județeană pentru cultură Dolj?

Direcția Județeană pentru  Cultură  Dolj este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului  monumentelor istorice, București, precum și ale altor acte normative ce reglementează protecția monumentelor istorice, regimul de protecție și circulație a bunurilor culturale mobile, protejarea patrimoniului arheologic, a patrimoniului imaterial, funcționarea așezămintelor culturale, ș.a.

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj își desfășoară activitatea, în subordinea Ministerului Culturii, în imobilul din Craiova, strada Mihai Viteazu nr.14 A, imobil aparținând domeniului public, transmis în administrarea instituției noastre prin Ordinul ministrului culturii și cultelor  nr. 2068/08.07.2003.

Conducerea operativă a Direcției Județene pentru Cultură Dolj este asigurată de un director executiv. Instituția este organizată în patru compartimente: compartimentul monumente istorice și arheologie, compartimentul patrimoniu cultural național mobil și imaterial, compartimentul cultură, management, resurse umane și compartimentul financiar, contabilitate, salarizare, achiziții publice.

Relația dintre Direcția Județeană pentru Cultură Dolj pe de o parte și instituțiile publice de spectacole și muzeale, alți operatori publici sau privați, respectiv așezămintele culturale din județul Dolj, este una de colaborare. Acestea își desfășoară activitatea sub diverse forme de organizare, în subordinea unor organe ale administrației publice centrale, a autorităților administrației publice locale, ori în regim privat, conform prevederilor legale.

 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, Direcția județeană pentru Cultură Dolj îndeplinește următoarele activități principale:

  • exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional
  • colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu
  • participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe
  • solicită şi primește, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin
  • controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege
  • îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Ministrul Culturii, potrivit legii

           

Care sunt cele mai frecvente nevoi ale cetățenilor în raport cu Direcția Județeană pentru Cultură Dolj?

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj nu este un operator cultural, iar relația sa cu instituțiile de spectacole, cu artiștii sau creatorii de artă în genere, este una de susținere partenerială.

Dacă sunteți artist, organizator de spectacole, colecționar sau curator de artă,  puteți găsi în noi un partener care să vă îndrume și susțină în identificarea celor mai potrivite forme de asociere și accesare a programelor de finanțare pentru proiectele dumneavoastră.

La nivelul Ministerul Culturii funcționează Unitatea de Management a Proiectului (UMP),  înființată în martie 2007, în vederea punerii în aplicare a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea monumentelor istorice din România, căruia i s-a adăugat, câteva luni mai târziu, cel de-al doilea Acord-cadru pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public.
            Din anul 2010, Unității de Management a Proiectului i s-au conferit, în plus, atribuții în acord cu decizia strategică adoptată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național pentru eficientizarea activității de absorbție a fondurilor nerambursabile și rambursabile și de gestionare a acestora la nivelul instituției.

Unitatea de Management a Proiectului este un compartiment fără personalitate juridică din cadrul Ministerului Culturii, beneficiind însă de o autonomie administrativă necesară activităților pe care le implică aplicarea celor două programe de împrumut. Mai multe detalii despre activitatea acesteia: Website: umpcultura.ro
Facebook: facebook.com/umpcultura

De asemenea, UMP găzduiește  Biroul Europa Creativă România și Punctul Europa pentru Cetățeni România

Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului.

Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și are două subprograme: MEDIACultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Mai multe detalii despre programele Europa Creativă găsiți aici:  http://www.europa-creativa.eu/europa-creativa-eu_doc_15_despre-programul-europa-creativa_pg_0.htm

De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj vine în sprijinul cetățenilor în următoarele situații:

  • Emiterea Avizelor potrivit cărora terenul situat în extravilan care face obiectul vânzării cumpărării, conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii 268/20001  privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, nu este situat în zone cu potențial arheologic,  în conformitate cu prevederile OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice    ca zone de interes național
  • Emiterea certificatelor de descărcare arheologică, în conformitate cu prevederile     OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice  ca zone de interes național precum și cu prevederile OMCC 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică
  • Primirea, înregistrarea și după caz emiterea Avizelor pentru de construcție sau intervenție la monumente istorice sau în zona de protecția a monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată
  • Punerea la dispoziția publicului a listei specialiștilor/experților atestați/ acreditați de Ministerul Culturii, în conformitate cu prevederile OMCC 2086/2002 pentru aprobarea criteriilor de  avizare a constituirii agenților economici cu activitate în domeniul monumentelor istorice, ale OMCC 2535/2003 pentru instituirea Registrului  agenților economici autorizați să desfășoare activități în domeniul protejării monumentelor istorice,  ș.a.
  • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor legate de faptul că un imobil este sau nu monument istoric, dacă se află amplasat în zona de protecție a monumentelor istorice,  a informațiilor vizând drepturile și obligațiile posesorilor de imobile monumente istorice, a altor informații publice legate de acestea, potrivit prevederilor legale
  • Întocmirea și predarea către proprietar/titularul de drepturi reale al unui imobil monument istoric a Obligației de folosință a monumentului istoric
  • Primirea, înregistrarea, acordarea de sprijin și supunerea spre analiza Comisie Naționale/ Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, a dosarelor de clasare/declasare a imobilelor  
  • Eliberarea către solicitant a certificatelor de export/avizelor, pentru bunurile culturale mobile (tablouri, antichități, cărți, rare, etc) ce părăsesc țara și acordarea de consultanță în legătură cu aceasta
  • Punerea la dispoziția solicitanților a listei experților atestați/ acreditați de MCIN pentru efectuarea expertizelor pentru diferitele tipuri de bunuri culturale mobile, în vederea emiterii după caz a certificatelor de export sau susținerii unui dosar de clasare/declasare
  • Punerea la dispoziția solicitanților a informațiilor legate de bunuri de patrimoniu cultural mobil aflate în evidența Institutului Național al Patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale
  • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  • Modalitatea de solicitare și obținere de către cetățeni a serviciilor prezentate mai sus, precum și a altor servicii prestate de către Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, în conformitate cu prevederile legale, precum și formularele tipizate prin care se solicită acestea se află pe site-ul nostru la rubrica ”formulare utile

 

Evenimentele lunii

Filarmonica Oltenia Craiova

 

Opera Romana Craiova

 

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova

 

Teatrul Naţional Craiova

Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită în acest an la Teatrul Național „Marin Sorescu”, cu public în sală.

Teatrul „Poesis” deschide seria manifestărilor din acest an, deocamdată cu 30% din capacitatea sălilor noastre.

Astfel, pe 15 ianuarie, Emil Boroghină va susține, de la ora 11:00, la sala „Amza Pellea”, spectacolul „Recitandu-l pe Eminescu, La steaua care-a rasarito", un spectacol mult apreciat pe care actorul l-a susținut în România, dar și în Belgia, China, Germania, Italia, Cehia, Canada, Ungaria, Grecia, SUA.

Din repertoriu fac parte poemele: Copii eram noi amândoi..., O, rămâi, Fiind băiet păduri cutreieram, Floare albastră, Epistolă către Chibici, Venere şi Madonă, Epigonii, Cugetările Sărmanului Dionis, Din valurile vremii..., Dorinţa, Dormi, Atât de fragedă..., De ce nu-mi vii..., Departe sunt de tine, Peste vârfuri, Dintre sute de catarge, Glossa, Cărţile, Viaţa, Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, Scrisoarea V, Luceafărul, Odă (în metru antic), Trecut-au anii, Mai am un singur dor, Memento mori.

Intrarea publicului este liberă și se va face în conformitate cu regulile recomandate în această perioadă.


 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

HEKTOMERONUL

100 de zile. 100 de povesti. 100 de țări

La Teatrul Național „Marin Sorescu” anul 2021 va debuta cu un proiect nou și ambițios ce va aduce împreună suflu teatral din 100 de țări.

Acum 500 de ani, Giovani Boccaccio scria în Decameronul său 100 de povești pentru a face lumea să uite de izolare, teamă și moarte. În timpul pandemiei prezente, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova invită lumea teatrală să se alăture proiectului THE HEKTOMERON într-un mesaj universal al speranței. 100 de țări, 100 de regizori, 100 de texte din  Decameronul  transmise pe internet în 100 de zile pe site-ul www.hektomeron.com.

Actorii trupei craiovene vor juca cele 100 de povești, iar 100 de regizori din lumea largă își vor aduce în scenă aportul cultural. Episoadele vor fi jucate în limba română cu subtitrare în engleză. Reprezentarea va avea o manieră personală și o viziune subiectivă, care pot conlucra însă pentru întregirea unui tablou al epocii obiectiv, coerent. O unică temă umană și culturală care evidențiază un același spirit rezistent al omului ce trece prin vremuri dure.

Pe lângă cele 100 de episoade, vor fi prezentați actori, scenografi, dramaturgi și teatre din țările participante, motiv pentru afirmarea identității culturale a țărilor participante la acest temerar proiect.

Călătoria teatrală va începe la jumătatea lunii ianuarie 2021 și se va finaliza pe 24 aprilie. Ziua de 26 aprilie va aduce un spectacol maraton de 25 de ore care va reuni toate cele 100 de episoade ale proiectului.

 

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova reunește Un an într-o poveste și pregătește publicului surprize cu călătorii virtuale prin copilăria tuturor vârstelor, începând din 6 decembrie 2020 și până la finalul sărbătorilor de iarnă, pe 7 ianuarie 2021.

Timp de o lună, părinți, bunici, copii se vor putea descoperi unii pe alții în povești de ieri și de azi, care vor fi publicate de teatru pe pagina sa de facebook: Teatrul pentru copii și tineret Colibri, pe canalul YouTube – Teatrul Colibri, dar și pe site-ul instituției www.teatrulcolibri.ro, și care vor lua forma spectacolelor, atelierelor, tradițiilor de Crăciun și Anul Nou.

În serialul Un an într-o poveste, adulții și tinerii vor răsfoi cu emoție Albumul copilăriei, care readuce în timpurile noastre spectacolul de colecție Poveste de iarnă, ce mediază fericit întâlnirea generațiilor prin jocul actorilor de azi și vocile actorilor care îl aduceau pe scena teatrului craiovean de păpuși în decembrie 1990. Tot în filele albumului vor regăsi mult mai tânăra montare, La bulivar, birjar! La bulivar!, care în urmă cu șase ani bucura copiii în deja celebrul Autobuz cu păpuși, fiind ulterior prezentată doar în spații neconvenționale.

De asemenea, adulților aflați în căutare de idei pentru petrecerea unui timp cât mai creativ cu copiii, Teatrul Colibri le propune Laboratorul cu surprize, ce reunește o serie de ateliere de creație, bazate pe joacă, bucurie, imaginație, uimire și încântare.

Apoi, copiii și tinerii sunt poftiți să se inspire Din poveștile bunicilor și să descopere unele dintre cele mai frumoase obiceiuri din vremea sărbătorilor de iarnă, precum Vicleiul, Steaua, Sorcova sau Plugușorul. Pentru autenticitate și incursiune în arhiva creației populare doljene, Teatrul Colibri a făcut un parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, care a pus la dispoziție fotografii, imagini video și poveștile tradițiilor de Crăciun și Anul Nou.

Și, pentru că am trăit Un an ca niciodată, 2020 va fi trecut în revistă cu cele mai frumoase momente, întâmplări, creații, și amintim aici cele două premiere De-aș fi Scufița Roșie și Zâna Tăițeilor, Festivalul Puppets Occupy Street – Masquerade Edition, participarea la Festivalul stradal WonderPUCK de la Cluj, cu păpuși supradimensionate create în Festivalul Puppets Occupy Street, ateliere de creație și spectacole realizate exclusiv pentru mediul online, pe care le vom (re)vedea sub genericul Vacanța Fabricii de povești electroColibri.

În toată această călătorie, menită să ne țină aproape de frumusețea vieții de dincolo de ecranele telefoanelor, tabletelor sau computerelor, publicul îi va avea aproape pe actorii Teatrului Colibri: Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu, Alla Cebotari, Alis Ianoș, Oana Stancu, Geo Dinescu, Daniel Mirea, Emanuel Popescu, Marin Fagu, Cosmin Dolea, Robert Iovan.

 

Filarmonica Oltenia Craiova

 

Muzeul de arta Craiova

În zilele de 27 și 28 noiembrie 2020, Muzeul de Artă Craiova va fi gazda celei de-a VII-a ediții a simpozionului „Craiova și Avangarda europeană”, organizat de Facultatea de Litere a Universității din Craiova. Tema din acest an este „Geo Bogza - Avangardă și ideologie”, iar invitații speciali sunt: domnul Paul Cernat - conf. univ. dr. la Universitatea București, domnul Doris Mironescu - conf. univ. dr. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și doamna Magda Dragu - Visiting Scholar la Indiana University Bloomington.

În cadrul acestei manifestări, începând cu ora 14:00, va avea loc lansarea volumului Ion Țuculescu. Reconstituirea, autor Cătălin Davidescu, Editura MNAC, 2020, a cărui prezentare va fi susținută de domnul Emilian Ștefârță - managerul Muzeului de Artă Craiova.

„Ion Țuculescu a fost genul de artist imposibil de încartiruit, diferit, într-un anumit moment, în toate privințele de restul breslei artistice. Foarte probabil datorită profesiei sale de medic și biolog, care in extremis îi putea asigura un minimun de subzistență, nefiind astfel condiționat să trăiască din arta sa, a fost imposibil să fie determinat să își alinieze arta comandamentelor momentului. Acesta  este probabil motivul pentru care, în  cazul său, cenzura financiară și culturală, ori statutul de persona non grata nu au fost suficient de eficiente, încât să îl transforme într-un obedient al regimului. În atari condiții Țuculescu și-a permis să formuleze o viziune plastică personală, viziune desigur tributară destinului său tragic, precum și unor angoase personale, derivând din imposibilitatea de adaptare la legitățile absurde ale epocii. Țuculescu însuși își declina imposibilitatea de a accede la starea de fericire, altfel decât prin pictură ori muzică.

Muzeul de Artă Craiova este depozitarul celei mai ample colecții Țuculescu și, prin urmare, avea obligația de a sprijini apariția unui volum, ce face analiza celui mai important moment de consacrare postumă a unui artist, ce a avut loc în România vreodată

Scrierea lui Cătălin Davidescu este mai mult decât reconstituirea unei expoziții, decât reconstituirea unui eveniment, este analiza unei epoci, este descifrarea unui context cultural.

Cercetarea făcută de criticul Cătălin Davidescu ne familiarizează cu elementele conjuncturale care au favorizat producerea unui eveniment cultural, contextul social cu ale sale tipare dogmatice și ideologice. Este mai mult decât reconstituirea unei expoziții, este analiza unei epoci, este descifrarea unei conjuncturi.” (Emilian Ștefârță, Scrisul Românesc, nr.11(207), noiembrie 2020.

Simpozionul va fi transmis online de către organizatori, vineri, între orele 10:00 - 16:30, și sâmbătă, între orele 10:00 - 15:00.

 

Opera Romana Craiova

Operă în concert, înregistrare din 9 iunie 2018, eveniment în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=Gs-T9xjla9A

Conducerea muzicală – Walter Attanasi

 

Joanna Parisi (Floria Tosca)

Ramón Vargas (Mario Cavaradossi)

Alberto Gazale (Scarpia)

Stanislav Chernenkov (Cesare Angelotti)

Ioan Cherata (Sagrestano)

Federico Buttazzo (Spoletta)

Alberto Benini (Sciaronne)

Victor Dimieru (Temnicerul)

Joshua Francesconi Catena (Păstorașul)

Orchestra și Corul Operei Române Craiova

 

Corul de copii al Liceului de Arte „Marin Sorescu”

Dirijor: Florian George Zamfir

 

Pregătirea muzicală: Corina Stănescu, Maria-Cristiana Stan

Concert-maestru: Dan Bozgan

Maestru de cor: Lelia Candoi

Sufleur: Viorica Tomuș

 

 

Muzeul de Artă din Craiova

Muzeul de Artă Craiova în parteneriat cu Fundația Interart TRIADE Timișoara vă invită vineri 6 noiembrie 2020, ora 18:00 la deschiderea oficială a expoziției

CONSTANTIN FLONDOR

SE COMPARĂ…

Curator: Cătălin Davidescu

Printr-o selecție de piese reprezentative pentru perioada anilor ’60 –’90, alături de lucrări de dată recentă, expoziția SE COMPARĂ… îl prezintă pe Constantin Flondor ca artist complex, acesta fiind recunoscut ca unul din cele mai importante nume din arta contemporană românească.

Fără a adera la ideologia care promova agresiv cultul „omului nou” și arta de propagandă care dirija în chip unic „năzuințele și idealurile cetățenilor”, în a doua jumătate a sec. XX, Constantin Flondor a impus, în România acelor ani, spiritul unei arte noi. În acest fel, s-a manifestat, în perioada anilor ’60, unul dintre puținele momente de sincron cu arta europeană. Înființată în 1966, gruparea 111, al cărei membru co-fondator a fost, a marcat profund istoria artei românești, fiind prima asociere a unor artiști dedicați experimentului. A urmat Sigma care a determinat o schimbare radicală în percepția artei de la noi. Pornind de la constructivismul de tip Bauhaus, care promova

interdisciplinaritatea între artă și științe, Sigma era axată pe cercetarea limbajului artistic, specializări distincte, precum matematica sau arhitectura, devenind unelte în acest demers. A fost prima formă de colaborare artistică între personalități provenind din domenii diferite, dar cu preocupări comune, gruparea fiind activă în perioada 1969-1978.

În anii ’80 în arta lui Constantin Flondor intervine o turnură radicală. Devine co-fondator al mișcării Prolog (1985), mișcare de factură creștină, care s-a impus, în timp, ca școală de gândire marcând generații întregi de artiști români.

SE COMPARĂ… este prima expoziție a acestui renumit artist la Craiova, și va prezenta peste 60 de lucrări (pictură, grafică, schițe/însemnări, foto, instalație), relevante pentru întreaga sa creație.

Constantin Flondor (născut în 16 decembrie 1936, la Cernăuți, Bucovina) este un artist vizual care se exprimă în medii diferite, de la pictură, la fotografie, film, sculptură, instalație. Locuiește și lucrează la Timișoara.

A fost membru co-fondator al Grupării 111, cu care participă la Bienala de artă constructivistă de la Nürnberg (1969) și Sigma (1969-1980), situat în neo-avangarda deceniului 7 al secolului XX, cu care realizează prima lucrare multimedia din România (Multivision). Este co-fondator al grupului Prolog (1985). Preocupat de experimentul în artă, a avut o importantă contribuție și la modernizarea învățământului artistic din Timișoara.

Premii: Premiul „Ion Andreescu" al Academiei Române (2006), Marele Premiu „Opera Omnia" al U.A.P. R. (2003), Premiul Ionel Jianou ARRA, Los Angeles / USA (1993).

Prezent în importante colecții muzeale și private: Tate Modern Londra, Mumok Viena, Ritter Museum Waldenbuch, Maison Rouge Paris, Muzeul Național de Artă Contemporană București, Muzeul de Artă Chișinău, Muzeul de Artă Cernăuți, Muzeul de Artă Cluj Napoca, Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul de Artă Iași, Muzeul de Artă Suceava, Muzeul de Artă Arad, Fundația Anastasia București, ș.a.).

Expoziția poate fi vizitată în perioada 6 noiembrie 2020 – 28 februarie 2021, miercuri-duminică, orele 10:00 – 17:00. Intrarea este gratuită în prima zi de miercuri a fiecărei luni.

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Teatrul Național „Marin Sorescu” suspendă toate spectacolele programate până la data de 3 noiembrie 2020.

În urma Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dolj, anunțăm anularea tuturor spectacolelor programate în sala ”Amza Pellea”, atât cele din repertoriul Teatrului Național Craiova, cât și cele găzduite.

Spectacole anulate în această perioadă vor fi reluate în momentul în care situația epidemiologică va permite. Pentru informații privind restituirea contravalorii biletelor achiziționate vă rugăm să contactați Agenția teatrală, telefon 0251.413.677. /

 

Teatrul Național „Marin Sorescu”

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova & Teatrul „Nottara” din București
La inițiativa domnului Emil Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Național „Marin Sorescu”, recent decorat de Președinția României cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Ofițer, pe 25 septembrie, la Craiova, ia naștere Teatrul POESIS, primul de acest fel care ia naștere în România.
Spectacolul inaugural va fi susținut la sala Amza Pellea de fondator, dl. Emil Boroghină. Spectacolul-premieră Cântarea Cântărilor, unul dintre marile poeme de dragoste ale lumii, prezentat în prima parte, va fi urmat de o selecție de sonete din operele lui Dante, Petrarca, Michelangelo, Ronsard, Shakespeare și Eminescu făcută de Emil Boroghină. Despre personalitatea acestuia, George Banu se exprima la superlativ: „La Emil Boroghină, ceea ce captivează e o sonoritate de violoncel /.../: în spatele versurilor identificăm discreția subtil modulată a unui interpret ce se expune în toată umanitatea sa! Recitalul e și o radiografie afectivă.”
În actuala formulă, Teatrul POESIS este un Program comun al Teatrului Național „Marin Sorescu” și al Teatrului „Nottara” din București susținut de managerii Alexandru Boureanu, respectiv Marinela Țepuș, și de directorul artistic al teatrului craiovean, Vlad Drăgulescu.
Lansarea noului Program Teatrul Poesis reprezintă, în acest moment, un demers unic în peisajul teatral românesc; în Europa există de mai mult timp câteva astfel de teatre, precum Maison de la Poésie din Paris sau Teatrul Poème din Bruxelles. Fuzionarea poeziei cu imaginile și muzica, întrupată de prezența actorilor creează o sinteză a artelor prin limbajul imediat, viu al teatrului.
Premiera craioveană va avea loc în data de 25 septembrie, ora 19.00, la Teatrul Național Național „Marin Sorescu” Craiova, sala „Amza Pellea” și va fi înregistrată de TVR Craiova.
Premiera bucureșteană va avea loc pe 30 septembrie, ora 19,oo, la Teatrul „Nottara” București, sala Horia Lovinescu.
*
„Privindu-l pe Emil Boroghină la lucru, sunt cât de aproape s-ar putea, vreodată, de a-l vedea pe Garrick la apogeul forțelor sale. Un recitator strălucit din Shakespeare – vocea sa sonoră și bogată în inflexiuni, care mie îmi pare că aduce oarecum cu felul în care Richard Burton s-ar fi auzit dacă era român în loc să fie galez, transmite sentimente intense chiar și non-vorbitorilor de română.”
Michael Dobson
Director – Institutul Shakespeare, Stratford-upon-Avon
Profesor – Studii Shakespeare, Universitatea din Birmingham

  

Muzeul Olteniei

 

Direcţia judeţeană de cultură Dolj este serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.