Prezentare

localizare-112-header.png 

Ce este Direcția Județeană pentru cultură Dolj?

Direcția Județeană pentru  Cultură  Dolj este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului  monumentelor istorice, București, precum și ale altor acte normative ce reglementează protecția monumentelor istorice, regimul de protecție și circulație a bunurilor culturale mobile, protejarea patrimoniului arheologic, a patrimoniului imaterial, funcționarea așezămintelor culturale, ș.a.

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj își desfășoară activitatea, în subordinea Ministerului Culturii, în imobilul din Craiova, strada Mihai Viteazu nr.14 A, imobil aparținând domeniului public, transmis în administrarea instituției noastre prin Ordinul ministrului culturii și cultelor  nr. 2068/08.07.2003.

Conducerea operativă a Direcției Județene pentru Cultură Dolj este asigurată de un director executiv. Instituția este organizată în patru compartimente: compartimentul monumente istorice și arheologie, compartimentul patrimoniu cultural național mobil și imaterial, compartimentul cultură, management, resurse umane și compartimentul financiar, contabilitate, salarizare, achiziții publice.

Relația dintre Direcția Județeană pentru Cultură Dolj pe de o parte și instituțiile publice de spectacole și muzeale, alți operatori publici sau privați, respectiv așezămintele culturale din județul Dolj, este una de colaborare. Acestea își desfășoară activitatea sub diverse forme de organizare, în subordinea unor organe ale administrației publice centrale, a autorităților administrației publice locale, ori în regim privat, conform prevederilor legale.

 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, Direcția județeană pentru Cultură Dolj îndeplinește următoarele activități principale:

  • exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional
  • colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu
  • participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe
  • solicită şi primește, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin
  • controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege
  • îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Ministrul Culturii, potrivit legii

           

Care sunt cele mai frecvente nevoi ale cetățenilor în raport cu Direcția Județeană pentru Cultură Dolj?

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj nu este un operator cultural, iar relația sa cu instituțiile de spectacole, cu artiștii sau creatorii de artă în genere, este una de susținere partenerială.

Dacă sunteți artist, organizator de spectacole, colecționar sau curator de artă,  puteți găsi în noi un partener care să vă îndrume și susțină în identificarea celor mai potrivite forme de asociere și accesare a programelor de finanțare pentru proiectele dumneavoastră.

La nivelul Ministerul Culturii funcționează Unitatea de Management a Proiectului (UMP),  înființată în martie 2007, în vederea punerii în aplicare a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea monumentelor istorice din România, căruia i s-a adăugat, câteva luni mai târziu, cel de-al doilea Acord-cadru pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public.
            Din anul 2010, Unității de Management a Proiectului i s-au conferit, în plus, atribuții în acord cu decizia strategică adoptată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național pentru eficientizarea activității de absorbție a fondurilor nerambursabile și rambursabile și de gestionare a acestora la nivelul instituției.

Unitatea de Management a Proiectului este un compartiment fără personalitate juridică din cadrul Ministerului Culturii, beneficiind însă de o autonomie administrativă necesară activităților pe care le implică aplicarea celor două programe de împrumut. Mai multe detalii despre activitatea acesteia: Website: umpcultura.ro
Facebook: facebook.com/umpcultura

De asemenea, UMP găzduiește  Biroul Europa Creativă România și Punctul Europa pentru Cetățeni România

Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului.

Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și are două subprograme: MEDIACultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Mai multe detalii despre programele Europa Creativă găsiți aici:  http://www.europa-creativa.eu/europa-creativa-eu_doc_15_despre-programul-europa-creativa_pg_0.htm

De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj vine în sprijinul cetățenilor în următoarele situații:

  • Emiterea Avizelor potrivit cărora terenul situat în extravilan care face obiectul vânzării cumpărării, conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii 268/20001  privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, nu este situat în zone cu potențial arheologic,  în conformitate cu prevederile OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice    ca zone de interes național
  • Emiterea certificatelor de descărcare arheologică, în conformitate cu prevederile     OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice  ca zone de interes național precum și cu prevederile OMCC 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică
  • Primirea, înregistrarea și după caz emiterea Avizelor pentru de construcție sau intervenție la monumente istorice sau în zona de protecția a monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată
  • Punerea la dispoziția publicului a listei specialiștilor/experților atestați/ acreditați de Ministerul Culturii, în conformitate cu prevederile OMCC 2086/2002 pentru aprobarea criteriilor de  avizare a constituirii agenților economici cu activitate în domeniul monumentelor istorice, ale OMCC 2535/2003 pentru instituirea Registrului  agenților economici autorizați să desfășoare activități în domeniul protejării monumentelor istorice,  ș.a.
  • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor legate de faptul că un imobil este sau nu monument istoric, dacă se află amplasat în zona de protecție a monumentelor istorice,  a informațiilor vizând drepturile și obligațiile posesorilor de imobile monumente istorice, a altor informații publice legate de acestea, potrivit prevederilor legale
  • Întocmirea și predarea către proprietar/titularul de drepturi reale al unui imobil monument istoric a Obligației de folosință a monumentului istoric
  • Primirea, înregistrarea, acordarea de sprijin și supunerea spre analiza Comisie Naționale/ Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, a dosarelor de clasare/declasare a imobilelor  
  • Eliberarea către solicitant a certificatelor de export/avizelor, pentru bunurile culturale mobile (tablouri, antichități, cărți, rare, etc) ce părăsesc țara și acordarea de consultanță în legătură cu aceasta
  • Punerea la dispoziția solicitanților a listei experților atestați/ acreditați de MCIN pentru efectuarea expertizelor pentru diferitele tipuri de bunuri culturale mobile, în vederea emiterii după caz a certificatelor de export sau susținerii unui dosar de clasare/declasare
  • Punerea la dispoziția solicitanților a informațiilor legate de bunuri de patrimoniu cultural mobil aflate în evidența Institutului Național al Patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale
  • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  • Modalitatea de solicitare și obținere de către cetățeni a serviciilor prezentate mai sus, precum și a altor servicii prestate de către Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, în conformitate cu prevederile legale, precum și formularele tipizate prin care se solicită acestea se află pe site-ul nostru la rubrica ”formulare utile

EVENIMENTELE LUNII

Muzeul de Arta Craiova


PULS 20. Noi intrări în Colecția MNAC → Muzeul de Artă Craiova

29.06.2022 – 29.09.2022

Muzeul de Artă Craiova, Palatul Jean Mihail

Artiști: Dan Acostioaei, Andreea Anghel, Apparatus 22, Olimpiu Bandalac, Dragoș Bădiță, Ioana Bătrânu, Matei Bejenaru, Răzvan Boar, Rudolf Bone, Irina Botea Bucan, Giulia Crețulescu, Megan Dominescu, Biroul de Cercetări Melodramatice (Irina Gheorghe & Alina Popa), Ana Golici, Daniel Gontz, Teodor Graur, Viorica Iacob, Gheorghe Ilea, Aurora Király, Kopacz Kund, Stela Lie, Petru Lucaci, Maria Manolescu, Ana Maria Micu, 2META, Olivia Mihălțianu, Ciprian Mureșan, Alexandru Păsat, Marilena Preda Sânc, Carmen Rasovszky, Gheorghe Rasovszky, Larisa Sitar, Alexandru Solomon, Doru Tulcan, Cristian Răduță, Dan Vezentan, Bogdan Vlăduță, Victoria Zidaru

Curatori: Sandra Demetrescu, Irina Radu

Echipa MNAC: Dana Cocină, Alina Constantin, Mariana Constantin, Diana Mealha, Claudia Paraschiv, Iulia Popovici (Secția Colecții de Artă); Alexandru Oberländer-Târnoveanu, Gabriela Popp (Secția Curatoriat – Producție expoziții); Cristi Enache, Mirel Gheorghe, Florin Memet, Paul Sandu, Ștefan Tudor (Serviciul Logistic)

Mulțumiri echipei MAC: Mihaela Velea (Șef Secție Artă); Mirel Albu, Ancuța Bărăscu, Ovidiu Neagoe, Lucian Rogneanu, Laura Tiparu (muzeografi); Felicia Șerban, Luminița Florea (conservatori); Ion Popescu (gestionar custode); Mădălina Papură (supraveghetor); Fernando Paciurea, Daniel Tilică (muncitori); Dan Iordache (informatician)

Expoziția Achizițiilor de Opere de Artă MNAC – Sesiunea 2020 la Muzeul de Artă Craiova

Muzeul de Artă Craiova, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă Contemporană, vă invită miercuri, 29 iunie 2022, ora 13:00, la vernisajul expoziției „PULS 20 – Noi intrări în Colecția MNAC”. Deschiderea va avea loc în prezența domnilor Emilian Ștefârță (Manager MAC) și Călin Dan (Director MNAC).

După prima prezentare publică a rezultatelor Sesiunii de Achiziții MNAC din 2020 („După doisprezece ani. Producția artistică din România în 180 de lucrări”), MNAC a început itinerarea unor selecții din acest fond, sub titlul „PULS 20” (Kunsthalle Bega, 2021; Muzeul de Artă Craiova, 2022). Făcând parte din acest amplu demers de prezentare a colecției în instituții partenere din România, expoziția găzduită de Muzeul de Artă Craiova prezintă o privire concentrată asupra Achizițiilor 2020, prin lucrările a 38 de artiști și grupuri de artiști contemporani, reprezentativi pentru diferitele generații și multiplele preocupări în arta ultimelor cinci decenii. Dialogurile astfel create stau mărturie pentru efervescența scenei de artă românești, în parcursul său extrem de complex, și oferă totodată multiple perspective asupra istoriei recente, așa cum este conturată prin actul artistic.

„Se pot spune multe despre acest corpus de lucrări, despre felul aproape miraculos în care el reușește să ilustreze 50 de ani de producție artistică locală, despre fascinanta diversitate a personalităților reunite prin efortul remarcabil al unui juriu de specialiști cu o cunoaștere profundă a istoriei recente a artelor din România. Sesiunea de achiziții organizată de către MNAC în 2020, cu generosul sprijin al Ministerului Culturii, nu a fost doar un mecanism de politici culturale. Prin sinergia dintre o scenă artistică entuziastă (care a așteptat 12 ani acest moment de recunoaștere) și competența specialiștilor din muzeu și din jurul acestuia s-a născut un remarcabil act de curatoriat colectiv.” (Călin Dan, Director MNAC)

Vernisaj: 29.06.2022, ora 13:00

Program de vizitare: miercuri – duminică, 10:00 – 17:00

Muzeul de Artă Craiova – Palatul Jean Mihail, Calea Unirii nr. 15, Craiova

https://muzeuldeartacraiova.ro

www.mnac.ro

 


 Filarmonica Oltenia Craiova
Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova

Filarmonica Oltenia Craiova

Muzeul de Arta Craiova

Teatrul national "Marin Sorescu"

Festivalul Internațional Shakespeare, o nouă ediție cu spectacole de top la Craiova, între 19 și 29 mai 2022   

Cea de a XIII-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare va avea loc la Craiova în perioada 19-29 mai 2022 și este organizată, ca în fiecare an, de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Fundația Shakespeare.

Ediția de anul acesta cuprinde spectacole de teatru realizate de către mari regizori internaționali – Robert Lepage, Oskaras Koršunovas, Silviu Purcărete, mult așteptata producție  „The Tiger Lillies perform Hamlet” dar și premiera spectacolului „Richard al III-lea” realizat de către  László Bocsárdi cu Sorin Leoveanu în rolul principal, o producție a Festivalului Shakespeare și a Naționalului craiovean.

Peste 100 de evenimente: spectacole de teatru, performance-uri, instalații multimedia, spectacole de teatru VR, concerte, proiecții de film în aer liber,  lansări de carte, conferințe și dezbateri  vor avea loc în 13 locații din Craiova, într-un eveniment  de mare ținută artistică ce se adresează atât celor mai fini cunoscători ai teatrului internațional cât și publicului larg. 

„Ce înseamnă Festivalul Shakespeare de la Craiova? O minune. Născută din iubire, salvată din pasiune și – acum, iată – împlinită prin continuitate. Abia astăzi, când atâtea evenimente de peste tot au dispărut sau și-au pierdut seva, înțelegem că visul lui Emil Boroghină durează, renaște, e la clipa unui unui nou început. Iar noi toți avem prilejul de a fi parte din el. Ce dar frumos! Ce sărbătoare a spiritului! Ce gest de prețuire a valorilor teatrului mondial: de la Wilson la Dodin, de la Lepage la Ostermeier, de la Declan Donnellan la Silviu Purcărete! Puține, foarte puține festivaluri de oriunde au reunit o asemenea galerie de personalități. Încă și mai puține încearcă să le adauge altele și altele, ale unor noi generații. Este vocația celor care, din doi în doi ani, transformă Craiova într-o insulă shakespeareană. Victoria lor devine atunci un triumf al teatrului românesc pe marea scenă a lumii.”

Octavian Saiu, critic de teatru, eseist si profesor universitar

Biletele pentru evenimentele din cadrul festivalului s-au pus deja în vânzare pe website-ul https://www.shakespearefestival.online.

Cea de a XIII-a ediție a Festivalului Internațional Shakespeare, Craiova este organizată de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Fundația Shakespeare.

Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Craiova și Consiliul Local Municipal

Finanțatori: Ministerul Culturii, Consiliul Județean Dolj.

Proiect cultural co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

 

Sponsori: Electroputere Mall și Epson.

Parteneri: Valletta Towers, Teatrul pentru copii si tineret „Colibri”, Casa de Cultură a Studenților Craiova, Filarmonica Oltenia, Opera Română Craiova,  Universitatea din Craiova, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L Caragiale” București, Institutul Cultural Român, Uniunea Teatrală din România.

There is a WILL, so there is a way!

Contact Agenția teatrală:
Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 11, în clădirea teatrului
Telefon: 0251.413.677
Program: Luni – Vineri: 11:00 – 19:00;  Sâmbătă – Duminică: 12:00 – 19:00

FESTIVAUL INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE

https://www.shakespearefestival.online

https://www.facebook.com/shakespearefestivalcraiova

https://www.instagram.com/SHAKESPEAREFESTIVAL

Teatrul national "Marin Sorescu"

VALER DELLAKEZA 80
Marele actor al Naționalului craiovean, Valer Dellakeza, împlinește pe 29 martie 2022, 80 de ani.

În semn de prețuire, respect și smerenie față de impresionanta sa carieră construită rol cu rol aici, în Naționalul craiovean, îl vom aniversa pe maestrul Dellakeza duminică, 27 martie 2022, de la ora 11:00, în Sala "I.D. Sîrbu", într-un eveniment emoționant găzduit de o mare prietenă a artistului și a noastră - criticul de teatru Marina Constantinescu.

INTRAREA ESTE LIBERĂ, ÎN LIMITA CAPACITĂȚII SĂLII

  

Opera Romana Craiova


  

 

Muzeul de Arta CraiovA

Muzeul de Arta Craiova

CLAROBSCUR

17 martie 2022 - 28 aprilie 2022

Muzeul de Artă Craiova

Palatul Jean Mihail

La Muzeul de Artă Craiova va avea loc joi, 17 martie 2022, ora 17:00, deschiderea oficială a expoziției CLAROBSCUR – PETRU LUCACI.

Este primul eveniment expozițional susținut de artistul Petru Lucaci la Craiova, iar curatorul acestui proiect este prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu, Universitatea Națională de Arte București.

«Odată cu expoziția „CLAROBSCUR”, Petru Lucaci propune publicului craiovean un moment de emblematică sinteză, care revizitează un parcurs început de artist în ultimul sfert de veac, înglobând mai multe momente definitorii, intitulate, de-a lungul timpului, Noctumbre, Alb/Negru, Night Shadows sau Black-based cocktail.

 „Clarobscurul” - ca moment de sinteză - se cuvine privit dintr-o dublă perspectivă: pe de o parte, ca anulare a cromatismului excesiv practicat anterior, prin concentrarea asupra virtuților expresive ale negrului și ale contrastului dintre luminos/“lumină” și întunecat/„întuneric”; pe de altă parte, ca accentuare a adâncimii spațiale prin forțarea dialogului/jocului dintre vederea apropiată și cea depărtată, dintre văzul haptic și văzul „pur”. Se cuvine menționată (și) preocuparea constantă prin care Pentru Lucaci și-a propus să (re)creeze o substanță - cărbunele - și să transforme materia unui instrument de bază al practicii de atelier - desenul în cărbune - într-o materialitate distinctă, exploatând dimensiunea tactilă în tablouri-obiect.

Există câteva trăsături comune, relevante pentru practica artistică ce-l definește pe Petru Lucaci. Fără a încerca sau sugera o ierarhie, aș începe prin a menționa un foarte tenace cult al fragmentului. Apoi se cuvine amintită tehnica montajului, care permite asamblări/permutări de fragmente (de fapt serii de tablouri de aceeași dimensiune) în multiple compoziții ce-și pot modifica teoretic la nesfârșit configurarea vizuală și semnificația.

Aș continua apoi prin a evidenția o altă preocupare descifrabilă în toate ciclurile prezente în prezentul volum: fiecare reia „în răspăr” una dintre tradiționalele “părți ale picturii”: desenul, clarobscurul, culoarea, construcția spațiului și, nu în ultimul rând, istoria dintr-un tablou. Aș încheia prin a sublinia sensul/scopul pe care l-am descifrat în parcursul alcătuit din stațiunile menționate: o pledoarie pentru pictură care include, firesc și apologia ei. » (Ruxandra Demetrescu)

Expoziția CLAROBSCUR poate fi vizitată în sălile de la parterul Palatului Jean Mihail, Calea Unirii, nr. 15, în perioada 18.03-28.04.2022, de miercuri până duminică, între orele 10.00 - 17.00. În prima zi de miercuri a fiecărei luni intrarea este gratuită.

Petru Lucaci

Este profesor universitar doctor la Universitatea Națională de Arte București, preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România și director al Revistei Arta.

Genuri artistice practicate: pictură, grafică, obiect, instalație, fotografie, multimedia.

 Activitatea sa expozițională cuprinde participări la peste 250 de expoziții de grup în țară și în străinătate precum și numeroase expoziții personale din care amintim: Material-Scapes, Muzeul Național de Artă Contemporană, București, 2020; Escaping our darkness, Fondazione Vittorio Leonesio, Pugneago del Garda, Brescia, 2018; Dressing The Body, Muzeul de Artă Constanța, 2015; Black-based cocktail, Muzeul de Arta Cluj Napoca, 2013; Clarobscur II, Galeria Paul Amarica, Paris, 2008; Clarobscur I, Institutul Cultural Român Paris, Franța, 2007; Noctumbres II , Galeria de Artă Phalsbourg, Franța, 2006; Corpul ca proiect cultural, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2001, ș.a.

Premii (selecție)

Marele premiu, Bienala Internațională de artă „Vasile Pârvan”, Bârlad, 2018

Premiul de excelență, Bienala Națională de Artă Contemporană Aegyssus, Tulcea, 2015

Marele premiu Constantin Brâncuși, Bienala internațională de artă Meeting point, Arad, 2013

Premiul pentru Arte Vizuale al Ministerului Culturii și Cultelor, 2007

Premiul pentru Pictură, UAPR, 2006

Premiul pentru Excelență, UAPR, 2006

Ordinul Meritul Cultural în rang de ofițer categoria C, 2004

  

Muzeul de arta Craiova

LA CUISSE DE MARCEL

Constantin Brâncuși, Călin Dan, Anish Kapoor, Paul Neagu, Ciprian Mureșan, Romelo Pervolovici

Curator: Cătălin Davidescu; producție: Mihaela Velea; camera: Dan Iordache.

Proiect realizat cu sprijinul Fondazione Bogliasco Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu și Muzeul Național de Geologie, București.

Parteneri: TVR Craiova, Crama Oprişor.

Pornind de la sculptura Coapsa de Constantin Brâncuși, aflată în patrimoniul Muzeului de Artă Craiova, Călin Dan propune un proiect de cercetare artistică care vizează, în esență, subiectul mai larg al înțelegerii operei brâncușiene. Investigația sa se materializează în formule vizuale complexe, structurate pe referințe de natură exegetică, dar mai ales artistică, oferind astfel o perspectivă contemporană asupra modului în care privitorul se raportează la creația lui Brâncuși. Expoziția este concepută dintr-o suită de episoade, al căror sens este reorientarea viziunii de tip folcloric-naționalist, dominantă în spațiul autohton, către un discurs adaptat gândirii contemporane. Cercetarea se concentrează pe relația cu Marcel Duchamp, care a fost prietenul, promotorul și nu în ultimul rând artistul care, împreună cu Brâncuși, a reușit să impună un nou cod de înțelegere a fenomenului artistic din prima jumătate a secolul al XX-lea, foarte actual și astăzi. Gândit pe mai multe paliere, proiectul se dezvoltă, în principal, pe o axă cronologică, care debutează din sala în care este expusă lucrarea Fragment de tors, cunoscută și sub denumirea de Coapsa/La Cuisse. Această piesă de început a lui Constantin Brâncuși, pentru care a pozat Lilly Waldenberg, a fost realizată în anul 1909, fiind oferită cadou de nuntă prietenului său avocatul Victor N. Pop, cunoscut ca primul colecționar al operelor brâncușiene. Ca discurs epic, Coapsa rămâne una dintre cele mai ofertante piese ale artistului, fiind considerată ultima lucrare realizată în manieră „tradițională” și, totodată, o creație cu caracter singular în opera sa. În relație cu aceasta, transmisia video, în timp real, pe care o propune Călin Dan, poate fi urmărită din spațiul care încheie traseul expozițional. Sunt conturate distinct segmente importante ce marchează existența lui Brâncuși, într-un parcurs reconstituind cu mijloace de factură onirică, specifice lui Marcel Duchamp, evoluția celui mai prestigios artist român, a cărui viață și operă conțin inepuizabile resurse creative pentru contemporani.

Călin Dan ne propune un itinerar pe care-l putem percepe drept unul inițiatic, într-o formulă atipică creatorilor români care, în genere, sunt atașați de un tipar de reprezentare monocord, solemn și folclorizant. Discursul conceput de artist conține o substanțială infuzie ludică, în dorința de a se raporta la teme importante într-o formă cât mai accesibilă. În acest sens „Spiritele” sunt concepute ca niște toteme metalice, înfășurate în pânză albă asemenea unor mumii, care ne întâmpină încă din prima sală a expoziției și ne ghidează traseul.

O relație interesantă este aceea dintre foc/Hefaistos, cel care a contribuit la crearea sculpturii încă din antichitate, întruchipat printr-un banal reșou improvizat și semnul materializării sale artistice, redat sub forma unui bust din bronz. Discursul artistului speculează permanent ambiguitatea, care se manifestă prin prezența acvariului care conține apă, element esențial în apariția și perpetuarea vieții, dar și pești, unul dintre subiectele frecventate de Brâncuși. Urmând aceeași idee, în cunoscutele glastre de plastic din supermarket, răsar copaci din bronz, trovanții sarmațieni poartă hăinuțe de nou născut, iar instalația cu pietre compune un spațiu deopotrivă iconic și ludic. Parcursul se apropie de final odată cu conexiunea video cu Coapsa, plasată alături de o filmare de autor prin care artistul speculează o viziune erotizantă asupra celebrului complex brâncușian de la Târgu Jiu. Restul spațiului este aglomerat, în mod simbolic, cu o mulțime de socluri goale, ca semn al faptului că personalități precum Brâncuși și Duchamp nu pot fi distribuite pe soclurile fixiste ale trăirii solemne, ci alimentează permanent o memorie culturală conectată activ la existența artistică recentă. Această dimensiune este ilustrată de Călin Dan prin lucrările unor artiști reprezentanți ai celei mai recente modernități precum: Anish Kapoor, Paul Neagu, Ciprian Mureșan și Romelo Pervolovici, ale căror creații sunt influențate de Constantin Brâncuși.

Călin Dan este artist vizual cu studii de istoria și teoria artei. A ajuns la recunoaștere internațională ca membru al grupului subREAL și ca autor al proiectelor pe termen lung Arhitectura Emoțională (2002-prezent), Anturaju’ și alte întâmplări (2006-2010) și Autorul colectiv (2012-prezent). După 1989 a fost consultant al fundațiilor Mondriaan și Pro Helvetia și a condus revista „Arta” și Centrul Soros pentru Artă Contemporană București. Actualmente director al Muzeului Național de Artă Contemporană – MNAC București.

Opera sa a fost prezentă în bienalele de la Veneția, Sao Paolo, Istanbul și Sydney, precum și în festivalurile Ars Electronica, Linz; Dutch Electronic Arts Festival, Rotterdam; Media, film and video Osnabruck; Kurzfilmtages, Oberhausen; OSTranenie. Video Forum an der Stiftung Bauhaus Dessau; ZKM Karlsruhe, etc.

A primit premiul special al Festivalului de film Experimental Split (2000) și premiul Videonale Bonn (2001).

Expoziția poate fi vizitată în sălile de la parterul Palatului Jean Mihail, Calea Unirii, nr. 15, în perioada 18.11.2021-20.02.2022, de miercuri până duminică, între orele 10.00 - 17.00. În prima zi de miercuri a fiecărei luni calendaristice intrarea este gratuită.

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova & Teatrul „Nottara” din București


La inițiativa domnului Emil Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Național „Marin Sorescu”, recent decorat de Președinția României cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Ofițer, pe 25 septembrie, la Craiova, ia naștere Teatrul POESIS, primul de acest fel care ia naștere în România.
Spectacolul inaugural va fi susținut la sala Amza Pellea de fondator, dl. Emil Boroghină. Spectacolul-premieră Cântarea Cântărilor, unul dintre marile poeme de dragoste ale lumii, prezentat în prima parte, va fi urmat de o selecție de sonete din operele lui Dante, Petrarca, Michelangelo, Ronsard, Shakespeare și Eminescu făcută de Emil Boroghină. Despre personalitatea acestuia, George Banu se exprima la superlativ: „La Emil Boroghină, ceea ce captivează e o sonoritate de violoncel /.../: în spatele versurilor identificăm discreția subtil modulată a unui interpret ce se expune în toată umanitatea sa! Recitalul e și o radiografie afectivă.”
În actuala formulă, Teatrul POESIS este un Program comun al Teatrului Național „Marin Sorescu” și al Teatrului „Nottara” din București susținut de managerii Alexandru Boureanu, respectiv Marinela Țepuș, și de directorul artistic al teatrului craiovean, Vlad Drăgulescu.
Lansarea noului Program Teatrul Poesis reprezintă, în acest moment, un demers unic în peisajul teatral românesc; în Europa există de mai mult timp câteva astfel de teatre, precum Maison de la Poésie din Paris sau Teatrul Poème din Bruxelles. Fuzionarea poeziei cu imaginile și muzica, întrupată de prezența actorilor creează o sinteză a artelor prin limbajul imediat, viu al teatrului.
Premiera craioveană va avea loc în data de 25 septembrie, ora 19.00, la Teatrul Național Național „Marin Sorescu” Craiova, sala „Amza Pellea” și va fi înregistrată de TVR Craiova.
Premiera bucureșteană va avea loc pe 30 septembrie, ora 19,oo, la Teatrul „Nottara” București, sala Horia Lovinescu.
*
„Privindu-l pe Emil Boroghină la lucru, sunt cât de aproape s-ar putea, vreodată, de a-l vedea pe Garrick la apogeul forțelor sale. Un recitator strălucit din Shakespeare – vocea sa sonoră și bogată în inflexiuni, care mie îmi pare că aduce oarecum cu felul în care Richard Burton s-ar fi auzit dacă era român în loc să fie galez, transmite sentimente intense chiar și non-vorbitorilor de română.”
Michael Dobson
Director – Institutul Shakespeare, Stratford-upon-Avon
Profesor – Studii Shakespeare, Universitatea din Birmingham

 

 

Direcţia judeţeană de cultură Dolj este serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.