Prezentare

localizare-112-header.png 

Ce este Direcția Județeană pentru cultură Dolj?

Direcția Județeană pentru  Cultură  Dolj este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului  monumentelor istorice, București, precum și ale altor acte normative ce reglementează protecția monumentelor istorice, regimul de protecție și circulație a bunurilor culturale mobile, protejarea patrimoniului arheologic, a patrimoniului imaterial, funcționarea așezămintelor culturale, ș.a.

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj își desfășoară activitatea, în subordinea Ministerului Culturii, în imobilul din Craiova, strada Mihai Viteazu nr.14 A, imobil aparținând domeniului public, transmis în administrarea instituției noastre prin Ordinul ministrului culturii și cultelor  nr. 2068/08.07.2003.

Conducerea operativă a Direcției Județene pentru Cultură Dolj este asigurată de un director executiv. Instituția este organizată în patru compartimente: compartimentul monumente istorice și arheologie, compartimentul patrimoniu cultural național mobil și imaterial, compartimentul cultură, management, resurse umane și compartimentul financiar, contabilitate, salarizare, achiziții publice.

Relația dintre Direcția Județeană pentru Cultură Dolj pe de o parte și instituțiile publice de spectacole și muzeale, alți operatori publici sau privați, respectiv așezămintele culturale din județul Dolj, este una de colaborare. Acestea își desfășoară activitatea sub diverse forme de organizare, în subordinea unor organe ale administrației publice centrale, a autorităților administrației publice locale, ori în regim privat, conform prevederilor legale.

 Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare, Direcția județeană pentru Cultură Dolj îndeplinește următoarele activități principale:

  • exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional
  • colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu
  • participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe
  • solicită şi primește, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin
  • controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege
  • îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Ministrul Culturii, potrivit legii

           

Care sunt cele mai frecvente nevoi ale cetățenilor în raport cu Direcția Județeană pentru Cultură Dolj?

Direcția Județeană pentru Cultură Dolj nu este un operator cultural, iar relația sa cu instituțiile de spectacole, cu artiștii sau creatorii de artă în genere, este una de susținere partenerială.

Dacă sunteți artist, organizator de spectacole, colecționar sau curator de artă,  puteți găsi în noi un partener care să vă îndrume și susțină în identificarea celor mai potrivite forme de asociere și accesare a programelor de finanțare pentru proiectele dumneavoastră.

La nivelul Ministerul Culturii funcționează Unitatea de Management a Proiectului (UMP),  înființată în martie 2007, în vederea punerii în aplicare a Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea monumentelor istorice din România, căruia i s-a adăugat, câteva luni mai târziu, cel de-al doilea Acord-cadru pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public.
            Din anul 2010, Unității de Management a Proiectului i s-au conferit, în plus, atribuții în acord cu decizia strategică adoptată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național pentru eficientizarea activității de absorbție a fondurilor nerambursabile și rambursabile și de gestionare a acestora la nivelul instituției.

Unitatea de Management a Proiectului este un compartiment fără personalitate juridică din cadrul Ministerului Culturii, beneficiind însă de o autonomie administrativă necesară activităților pe care le implică aplicarea celor două programe de împrumut. Mai multe detalii despre activitatea acesteia: Website: umpcultura.ro
Facebook: facebook.com/umpcultura

De asemenea, UMP găzduiește  Biroul Europa Creativă România și Punctul Europa pentru Cetățeni România

Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului.

Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și are două subprograme: MEDIACultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Mai multe detalii despre programele Europa Creativă găsiți aici:  http://www.europa-creativa.eu/europa-creativa-eu_doc_15_despre-programul-europa-creativa_pg_0.htm

De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj vine în sprijinul cetățenilor în următoarele situații:

  • Emiterea Avizelor potrivit cărora terenul situat în extravilan care face obiectul vânzării cumpărării, conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii 268/20001  privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, nu este situat în zone cu potențial arheologic,  în conformitate cu prevederile OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice    ca zone de interes național
  • Emiterea certificatelor de descărcare arheologică, în conformitate cu prevederile     OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice  ca zone de interes național precum și cu prevederile OMCC 2518/2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică
  • Primirea, înregistrarea și după caz emiterea Avizelor pentru de construcție sau intervenție la monumente istorice sau în zona de protecția a monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată
  • Punerea la dispoziția publicului a listei specialiștilor/experților atestați/ acreditați de Ministerul Culturii, în conformitate cu prevederile OMCC 2086/2002 pentru aprobarea criteriilor de  avizare a constituirii agenților economici cu activitate în domeniul monumentelor istorice, ale OMCC 2535/2003 pentru instituirea Registrului  agenților economici autorizați să desfășoare activități în domeniul protejării monumentelor istorice,  ș.a.
  • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor legate de faptul că un imobil este sau nu monument istoric, dacă se află amplasat în zona de protecție a monumentelor istorice,  a informațiilor vizând drepturile și obligațiile posesorilor de imobile monumente istorice, a altor informații publice legate de acestea, potrivit prevederilor legale
  • Întocmirea și predarea către proprietar/titularul de drepturi reale al unui imobil monument istoric a Obligației de folosință a monumentului istoric
  • Primirea, înregistrarea, acordarea de sprijin și supunerea spre analiza Comisie Naționale/ Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, a dosarelor de clasare/declasare a imobilelor  
  • Eliberarea către solicitant a certificatelor de export/avizelor, pentru bunurile culturale mobile (tablouri, antichități, cărți, rare, etc) ce părăsesc țara și acordarea de consultanță în legătură cu aceasta
  • Punerea la dispoziția solicitanților a listei experților atestați/ acreditați de MCIN pentru efectuarea expertizelor pentru diferitele tipuri de bunuri culturale mobile, în vederea emiterii după caz a certificatelor de export sau susținerii unui dosar de clasare/declasare
  • Punerea la dispoziția solicitanților a informațiilor legate de bunuri de patrimoniu cultural mobil aflate în evidența Institutului Național al Patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale
  • Punerea la dispoziția publicului a informațiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  • Modalitatea de solicitare și obținere de către cetățeni a serviciilor prezentate mai sus, precum și a altor servicii prestate de către Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, în conformitate cu prevederile legale, precum și formularele tipizate prin care se solicită acestea se află pe site-ul nostru la rubrica ”formulare utile

 

Evenimentele lunii

Muzeul de arta Craiova

LA CUISSE DE MARCEL

Constantin Brâncuși, Călin Dan, Anish Kapoor, Paul Neagu, Ciprian Mureșan, Romelo Pervolovici

Curator: Cătălin Davidescu; producție: Mihaela Velea; camera: Dan Iordache.

Proiect realizat cu sprijinul Fondazione Bogliasco Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu și Muzeul Național de Geologie, București.

Parteneri: TVR Craiova, Crama Oprişor.

Pornind de la sculptura Coapsa de Constantin Brâncuși, aflată în patrimoniul Muzeului de Artă Craiova, Călin Dan propune un proiect de cercetare artistică care vizează, în esență, subiectul mai larg al înțelegerii operei brâncușiene. Investigația sa se materializează în formule vizuale complexe, structurate pe referințe de natură exegetică, dar mai ales artistică, oferind astfel o perspectivă contemporană asupra modului în care privitorul se raportează la creația lui Brâncuși. Expoziția este concepută dintr-o suită de episoade, al căror sens este reorientarea viziunii de tip folcloric-naționalist, dominantă în spațiul autohton, către un discurs adaptat gândirii contemporane. Cercetarea se concentrează pe relația cu Marcel Duchamp, care a fost prietenul, promotorul și nu în ultimul rând artistul care, împreună cu Brâncuși, a reușit să impună un nou cod de înțelegere a fenomenului artistic din prima jumătate a secolul al XX-lea, foarte actual și astăzi. Gândit pe mai multe paliere, proiectul se dezvoltă, în principal, pe o axă cronologică, care debutează din sala în care este expusă lucrarea Fragment de tors, cunoscută și sub denumirea de Coapsa/La Cuisse. Această piesă de început a lui Constantin Brâncuși, pentru care a pozat Lilly Waldenberg, a fost realizată în anul 1909, fiind oferită cadou de nuntă prietenului său avocatul Victor N. Pop, cunoscut ca primul colecționar al operelor brâncușiene. Ca discurs epic, Coapsa rămâne una dintre cele mai ofertante piese ale artistului, fiind considerată ultima lucrare realizată în manieră „tradițională” și, totodată, o creație cu caracter singular în opera sa. În relație cu aceasta, transmisia video, în timp real, pe care o propune Călin Dan, poate fi urmărită din spațiul care încheie traseul expozițional. Sunt conturate distinct segmente importante ce marchează existența lui Brâncuși, într-un parcurs reconstituind cu mijloace de factură onirică, specifice lui Marcel Duchamp, evoluția celui mai prestigios artist român, a cărui viață și operă conțin inepuizabile resurse creative pentru contemporani.

Călin Dan ne propune un itinerar pe care-l putem percepe drept unul inițiatic, într-o formulă atipică creatorilor români care, în genere, sunt atașați de un tipar de reprezentare monocord, solemn și folclorizant. Discursul conceput de artist conține o substanțială infuzie ludică, în dorința de a se raporta la teme importante într-o formă cât mai accesibilă. În acest sens „Spiritele” sunt concepute ca niște toteme metalice, înfășurate în pânză albă asemenea unor mumii, care ne întâmpină încă din prima sală a expoziției și ne ghidează traseul.

O relație interesantă este aceea dintre foc/Hefaistos, cel care a contribuit la crearea sculpturii încă din antichitate, întruchipat printr-un banal reșou improvizat și semnul materializării sale artistice, redat sub forma unui bust din bronz. Discursul artistului speculează permanent ambiguitatea, care se manifestă prin prezența acvariului care conține apă, element esențial în apariția și perpetuarea vieții, dar și pești, unul dintre subiectele frecventate de Brâncuși. Urmând aceeași idee, în cunoscutele glastre de plastic din supermarket, răsar copaci din bronz, trovanții sarmațieni poartă hăinuțe de nou născut, iar instalația cu pietre compune un spațiu deopotrivă iconic și ludic. Parcursul se apropie de final odată cu conexiunea video cu Coapsa, plasată alături de o filmare de autor prin care artistul speculează o viziune erotizantă asupra celebrului complex brâncușian de la Târgu Jiu. Restul spațiului este aglomerat, în mod simbolic, cu o mulțime de socluri goale, ca semn al faptului că personalități precum Brâncuși și Duchamp nu pot fi distribuite pe soclurile fixiste ale trăirii solemne, ci alimentează permanent o memorie culturală conectată activ la existența artistică recentă. Această dimensiune este ilustrată de Călin Dan prin lucrările unor artiști reprezentanți ai celei mai recente modernități precum: Anish Kapoor, Paul Neagu, Ciprian Mureșan și Romelo Pervolovici, ale căror creații sunt influențate de Constantin Brâncuși.

Călin Dan este artist vizual cu studii de istoria și teoria artei. A ajuns la recunoaștere internațională ca membru al grupului subREAL și ca autor al proiectelor pe termen lung Arhitectura Emoțională (2002-prezent), Anturaju’ și alte întâmplări (2006-2010) și Autorul colectiv (2012-prezent). După 1989 a fost consultant al fundațiilor Mondriaan și Pro Helvetia și a condus revista „Arta” și Centrul Soros pentru Artă Contemporană București. Actualmente director al Muzeului Național de Artă Contemporană – MNAC București.

Opera sa a fost prezentă în bienalele de la Veneția, Sao Paolo, Istanbul și Sydney, precum și în festivalurile Ars Electronica, Linz; Dutch Electronic Arts Festival, Rotterdam; Media, film and video Osnabruck; Kurzfilmtages, Oberhausen; OSTranenie. Video Forum an der Stiftung Bauhaus Dessau; ZKM Karlsruhe, etc.

A primit premiul special al Festivalului de film Experimental Split (2000) și premiul Videonale Bonn (2001).

Expoziția poate fi vizitată în sălile de la parterul Palatului Jean Mihail, Calea Unirii, nr. 15, în perioada 18.11.2021-20.02.2022, de miercuri până duminică, între orele 10.00 - 17.00. În prima zi de miercuri a fiecărei luni calendaristice intrarea este gratuită.

 

 

Teatrul National "Marin Sorescu" Craiova

‼️ P R E M I E R Ă ‼️

de Eugène Ionesco

Traducerea: Marcel Aderca

Regia, ilustrația muzicală și mișcarea scenică: Beatrice Rancea

Scenografia: Vanessa Beca

Asistenți regie: Karyna Florița, Ioana Andone, Lucian Vlăsceanu

Asistentă scenografie: Adelina Galiceanu

Cu: Adrian Andone, Monica Ardeleanu, Gabriela Baciu, Claudiu Bleont, Ștefan Cepoi, Anca Dinu, Corina Druc, Dragos Macesanu, Nicolae Poghirc, Marian Politic, Nicolae Vicol, Catalin Vieru,

Andreea Boldeanu, Mihaela Dobre, Irina Danciu, Alexandru Geicu, Simona Gricleanu, Elena Raluca Ianichi, Roxana Mutu

Cu participarea extraordinară a lui Mircea Dinescu

‼️ primele reprezentații vor avea loc în 29, 31 octombrie și 6 noiembrie, în Sala "Amza Pellea"

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

BILETE:

online, pe https://ebilet.tncms.ro/ebilet

la Agentia teatrală

Rezervari: 0251.413.677.

foto: Cristi Floriganta

 

Opera Romana Craiova


 

Filarmonica Oltenia Craiova

 

Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri

 

UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI din Romania - filiala Craiova

O nouă ediţie a Nopţii Albe a Galeriilor, NAG CRAIOVA, va avea loc vineri 15 octombrie 2021, deschiderea fiind programată la ora 18.00.
În Craiova, harta celei de-a cincisprezecea ediţii a Nopţii Albe a Galeriilor numără patru locaţii participante, al căror program divers invită publicul să petreacă în compania culturii contemporane. Expozitiile se pot vizita in perioada 15.10-30.10.2021.

Galeria ARTA prezintă proiectul “CUTIA PANDOREI” cuprinzând lucrări ale artiștilor plastici : Ioana Flueraşu, Valentin Boboc, Emil Bănuţi, Albert Dobrin, Cătălin Marius Petrişor Heresanu, Cătălin Solcan, Stelian Ghigă, Ioana Atomei, Gabriel Giodea, Mihail Trifan, Lucian Ghiţulescu, Ion Preda, Silviu Bârsan, Alexandru Pascu, Florin Preda, Lucian Irimescu, Florin Constantinescu, Martin Rozalia, Alfred Rece, Iulian Segărceanu, Alexi Cătălin, Mircea Cârtog, Catalin Oancea, Ileana Oancea, Ana Bănică, Carmen Acsinte și Mădălina Stoica.
Curatori: Ioana Flueraşu, Valentin Boboc.

Galeria ARTA 2 propune expoziția artistului Mihail Trifan “Apocalipsa după Miki” la 75 de ani. Curator: Catalin Davidescu.

CABINETUL CULTURAL (Foto2B) este un nou spațiu de expunere alternativ. Cabinetul foto devine un loc deschis artei, care sub deviza „un metru pătrat de artă” va prezenta o selecție de lucrări ale artiştilor invitati. Curator: Emil Bănuţi.

CASA DE CULTURĂ TRAIAN DEMETRESCU, va pune la dispoziția artiștilor plastici invitați spațiul expozițional al Galeriei Vollard. Vor fi expuse lucrări din diverse domenii ale artelor vizuale: pictură, sculptură, grafică, arte decorative (tapiserie, ceramică, vitraliu).
Curator: Magda Buce-Răduţ

Organizator NAG local: Uniunea Artiştilor Plastici din România- Filiala Craiova
Organizator NAG naţional: Asociaţia Ephemair 

Muzeul de arta Craiova

Începând cu data de 16 septembrie a.c., Muzeul de Artă Craiova propune vizitatorilor săi o incursiune în universul artelor „focului”, așa cum sintetic sunt grupate domeniile sticlei, ceramicii și metalului. Rezultat al parteneriatului nostru cu UNARTE București, expoziția „Secvențe” va oferi privitorilor săi, până pe data de 10 noiembrie a.c., o serie de lucrări aparținând unor cunoscuți artiști români contemporani, care sunt, în același timp, profesori ai acestei prestigioase instituții de învățământ. Curatoriată de prof. univ. dr. Lucian Butucariu, expoziția intenționează să dezvăluie publicului forme de expresie contemporane ale unor arte desprinse, prin forța dimensiunii estetice, din sfera meșteșugurilor, dar rămase ancorate în rigorile profesionale specifice unei meserii, rigori dictate de necesitatea cunoașterii materialului și a tehnicilor de prelucrare a acestuia. Totodată, un scop mărturisit al expoziției este acela de a trezi interesul și dorința de emulație, în rândul tinerilor talentați, aspiranți la titlul de artist. Nume precum: Lucian Butucariu, Dan Popovici sau Bogdan Hojbotă sunt deja cunoscute iubitorilor de artă craioveni, datorită prezenței lor în cadrul expozițiilor deschise la Muzeul Olteniei („Artiști sticlari români”, 2014) sau Muzeul de Artă Craiova. Cu celelalte se vor familiariza, cu siguranță, prin intermediul lucrărilor lor, expuse în cadrul acestui proiect: Ovidiu Ionescu (ceramică), Ilie Rusu (ceramică), Ionel Lazăr (metal), David Leonid Olteanu (sticlă și ceramică), Ionuț Marin (metal), Bogdan Adrian Lefter (metal), Ioana Stelea (sticlă), George Cristea (ceramică). Lor li se alătură studenți ai departamentului, ce s-au făcut deja remarcați în cadrul Saloanelor Naționale de Artă Contemporană: Cristian Cernățeanu, Mădălina Vârban, Ana Bradu (sticlă), Anca Mihăilă, Denisa Tocan, Diana Dumitru (ceramică), Cătălin Bigan, Alexandrul Ene (metal).

Printre atuurile acestei expoziții de grup se numără varietatea tiparelor creative prezente, interacțiunea polimorfă a materialelor, texturilor și culorilor cu lumina și spațiul, dialogul estetic între generații.
Vă invităm la vernisajul expoziției „Secvențe”, ce va avea loc joi, 16 septembrie 2021, începând cu ora 18.00, în sălile de la parterul Palatului Jean Mihail, sediul Muzeului de Artă Craiova, Str. Calea Unirii, nr. 15. Expoziția va putea fi vizitată în perioada 16.09 - 10.11.2021, de miercuri până duminică, între orele 10.00 - 17.00.

 

Muzeul Olteniei Craiova
 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

  

Muzeul de arta Craiova

La 11 ani de la ultima sa expoziție personală în Muzeul de Artă Craiova, anunțăm prezența operelor lui Mihai Țopescu în grădina și pe simezele noastre, între 27 mai și 30 iunie 2021, în instalația intitulată PARADIS ÎN DISLOCARE.
Amplasată, în premieră, într-o ambianță citadină, instalația cuprinde atât lucrări itinerate pe mapamond în ultimii ani, cât și producții noi, într-o configurație inedită, ca etapă finală a proiectului MANIFEST, de la al cărui debut s-au scurs șapte ani.
Început ca manifestare de tip land-art, proiectul s-a transformat într-o scenografie din ce în ce mai complexă - cuprinzând desene, obiecte și instalații - pe măsură ce a fost expus și în spații interioare. Expoziția, pe care vă invităm să o vizitați, se manifestă ca realitate estetică cu existență fizică efemeră, dar care speră să supraviețuiască în conștiințe.
Vernisajul expoziției va avea loc joi, 27 mai 2021, începând cu orele 17.30. Vă așteptăm la Palatul Jean Mihail, sediul Muzeului de Artă Craiova, pe Calea Unirii, nr. 15.
O biografie artistică impresionantă - ar fi concluzia oricui parcurge arhiva activității maestrului Mihai Țopescu. E vorba de un artist care a pus constant la muncă mai multe înzestrări, lucrările sale fiind rezultatul unor exerciții complexe, ce combină tehnici specifice graficii, sculpturii, picturii și modelării sticlei. Cea mai evidentă dintre vocațiile sale este, însă, capacitatea de a-și înnoi formele de expresie. Spirit lucid și pragmatic, conectat la pulsul vremii, Mihai Țopescu devine, din 2015, activ în domeniul artei cu implicații ecologiste. Nu activismul este lucrul cel mai evident în noile sale creații, ci vocații precum cea de arhitect și scenograf, puse în slujba conservării rezervorului de viață și universului de frumusețe pe care le reprezintă natura.
Mihai Țopescu a fost prezent în peste 100 de expoziții de grup și i s-au organizat 37 de expoziții personale, activitatea sa fiind recompensată de-a lungul timpului cu numeroase premii naționale și internaționale (The American Interfaith Institute Prize, Philadelphia, SUA, Premiul U.A.P. pentru Arte Decorative, 2016; Meritul Cultural, oferit de Președintele României ș.a.), iar lucrările sale sunt prezente în colecții private, în muzee din țară (Târgu-Jiu, Craiova) și din străinătate (Germania, Danemarca, Cehia, Belgia).

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

HEKTOMERONUL

100 de zile. 100 de povesti. 100 de țări

La Teatrul Național „Marin Sorescu” anul 2021 va debuta cu un proiect nou și ambițios ce va aduce împreună suflu teatral din 100 de țări.

Acum 500 de ani, Giovani Boccaccio scria în Decameronul său 100 de povești pentru a face lumea să uite de izolare, teamă și moarte. În timpul pandemiei prezente, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova invită lumea teatrală să se alăture proiectului THE HEKTOMERON într-un mesaj universal al speranței. 100 de țări, 100 de regizori, 100 de texte din  Decameronul  transmise pe internet în 100 de zile pe site-ul www.hektomeron.com.

Actorii trupei craiovene vor juca cele 100 de povești, iar 100 de regizori din lumea largă își vor aduce în scenă aportul cultural. Episoadele vor fi jucate în limba română cu subtitrare în engleză. Reprezentarea va avea o manieră personală și o viziune subiectivă, care pot conlucra însă pentru întregirea unui tablou al epocii obiectiv, coerent. O unică temă umană și culturală care evidențiază un același spirit rezistent al omului ce trece prin vremuri dure.

Pe lângă cele 100 de episoade, vor fi prezentați actori, scenografi, dramaturgi și teatre din țările participante, motiv pentru afirmarea identității culturale a țărilor participante la acest temerar proiect.

Călătoria teatrală va începe la jumătatea lunii ianuarie 2021 și se va finaliza pe 24 aprilie. Ziua de 26 aprilie va aduce un spectacol maraton de 25 de ore care va reuni toate cele 100 de episoade ale proiectului.

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova & Teatrul „Nottara” din București
La inițiativa domnului Emil Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Național „Marin Sorescu”, recent decorat de Președinția României cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Ofițer, pe 25 septembrie, la Craiova, ia naștere Teatrul POESIS, primul de acest fel care ia naștere în România.
Spectacolul inaugural va fi susținut la sala Amza Pellea de fondator, dl. Emil Boroghină. Spectacolul-premieră Cântarea Cântărilor, unul dintre marile poeme de dragoste ale lumii, prezentat în prima parte, va fi urmat de o selecție de sonete din operele lui Dante, Petrarca, Michelangelo, Ronsard, Shakespeare și Eminescu făcută de Emil Boroghină. Despre personalitatea acestuia, George Banu se exprima la superlativ: „La Emil Boroghină, ceea ce captivează e o sonoritate de violoncel /.../: în spatele versurilor identificăm discreția subtil modulată a unui interpret ce se expune în toată umanitatea sa! Recitalul e și o radiografie afectivă.”
În actuala formulă, Teatrul POESIS este un Program comun al Teatrului Național „Marin Sorescu” și al Teatrului „Nottara” din București susținut de managerii Alexandru Boureanu, respectiv Marinela Țepuș, și de directorul artistic al teatrului craiovean, Vlad Drăgulescu.
Lansarea noului Program Teatrul Poesis reprezintă, în acest moment, un demers unic în peisajul teatral românesc; în Europa există de mai mult timp câteva astfel de teatre, precum Maison de la Poésie din Paris sau Teatrul Poème din Bruxelles. Fuzionarea poeziei cu imaginile și muzica, întrupată de prezența actorilor creează o sinteză a artelor prin limbajul imediat, viu al teatrului.
Premiera craioveană va avea loc în data de 25 septembrie, ora 19.00, la Teatrul Național Național „Marin Sorescu” Craiova, sala „Amza Pellea” și va fi înregistrată de TVR Craiova.
Premiera bucureșteană va avea loc pe 30 septembrie, ora 19,oo, la Teatrul „Nottara” București, sala Horia Lovinescu.
*
„Privindu-l pe Emil Boroghină la lucru, sunt cât de aproape s-ar putea, vreodată, de a-l vedea pe Garrick la apogeul forțelor sale. Un recitator strălucit din Shakespeare – vocea sa sonoră și bogată în inflexiuni, care mie îmi pare că aduce oarecum cu felul în care Richard Burton s-ar fi auzit dacă era român în loc să fie galez, transmite sentimente intense chiar și non-vorbitorilor de română.”
Michael Dobson
Director – Institutul Shakespeare, Stratford-upon-Avon
Profesor – Studii Shakespeare, Universitatea din Birmingham

Direcţia judeţeană de cultură Dolj este serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.