Situația anuală a finanţărilor nerambursabile

localizare-112-header.png 

Apel de finanțare Timbrul Monumentelor IstoriceApel de finantare Timbrul monumentelor istorice
Sesiunea octombrie 2021-februarie 2022

Cererile de finanțare pentru cele 4 subprograme Apelul 1/2022 pot fi încărcate până pe 1 februarie 2022.
Detalii despre lansarea Apelului curent
Informații utile aici: https://patrimoniu.ro/restaurare/timbrul-monumentelor-istorice-tmi/apel-timbru-monumentelor-istorice-tmi-2022

Ambasada SUA oferă finanțări pentru conservarea obiectivelor culturale

Un nou apel: proiecte de cooperare în învățământul universitar

Data publicării: Vineri, 11 oct 2019


Astăzi, 11 octombrie 2019, a fost publicat apelul la propuneri de proiecte de cooperare pentru învățământul universitar, runda 2019 – singura rundă de finanțare pentru anul în curs. Proiectele vor fi finanțate prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021, Mecanismul financiar al SEE (Spațiul Economic European), urmând a li se aloca un buget de 570.508 EUR.

 
Proiectele de cooperare se adresează și pot fi coordonate de universitățile din România care dețin o Cartă universitară Erasmus. Universitățile sau alte tipuri de instituții – din țările SEE sau din cele 15 țări beneficiare ale ESAYEP (Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria) pot avea statutul de partener în aceste proiecte.
 
Termenul limită până la care se pot trimite propunerile de proiecte este 30 ianuarie 2020, ora 13.00.

  

Oportunități de finanțare | Unitatea de Management a Proiectului

  

Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2319/2018 pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial.doc

 
Sesiunea de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

În conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) și art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2319/2018 pentru aprobarea Ghidului privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor,

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează sesiunea de selecţie a propunerilor de manifestări, acţiuni şi proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

 

Dosarele de participare vor fi transmise începând cu data de 18 mai 2018, ora 08:30, până la, cel mai târziu, data de 18 iunie 2018, ora 17:00, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale din B-dul Unirii nr. 22, 030833, Sector 3, București (în atenţia Departamentului Identitate Națională).

Dosarele pot fi transmise şi prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire, la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti cu menţiunea pentru Departamentul Identitate Națională - „manifestări/acţiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial”, cu condiţia să fie înregistrate la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale până la data limită stabilită în anunţul public.

 

Plicul conţinând dosarele trebuie să conțină următoarele informaţii:

- denumirea completă şi adresa solicitantului;

- titlul proiectului;

- sesiunea de depunere;

-menţiunea pentru Departamentul Identitate Națională - „manifestări/acţiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial”.

 

Dosarele de participare ale solicitanților trebuie să conţină următoarele documente:

- cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ghid; cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat;

- actul constitutiv și statutul, actualizate, precum și actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele aditionale, după caz, în copii certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină;

- certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în copie certificată „conform cu originalul”;

- certificatul de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și Certificatul fiscal emis de administraţiile locale, aflate în termen de valabilitate, în original;

- adeverinţă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat de către instanţa competentă/Ministerul Justiţiei, care atestă că acesta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, în copii certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină;

- dovada existenței altor surse atrase/proprii, respectiv contracte, facturi şi documente de plată, după caz;

- CV-urile membrilor echipei;

 

Suma totală disponibilă pentru finanţarea manifestărilor, acţiunilor și proiectelor propuse, alocată prezentei sesiunii, este în cuantum de 50 milioane lei.

Suma minimă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată, este în cuantum de 50 mii lei.

Suma maximă aferentă unui proiect, care poate fi solicitată, este în cuantum de 5 milioane lei.

Termenul maxim de finalizare al proiectelor este 07 decembrie 2018.

 

Informații privind criteriile de eligibilitate ale solicitanților și ale proiectelor, organizarea şi funcţionarea comisiilor, modalitatea de analiză și selecție, precum și de soluționare a contestațiilor, se regăsesc în Ghidul privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2319/2018, publicat pe site-ul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

Anexa 1 CERERE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ pentru manifestări, acțiuni și proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 - 2018) și a Primului Război Mondial

Anexa 2 Contract de finanțare

Anexa 3 Grila de evaluare

Anexa 4 Declaratie impartialitate

Anexa 5 Grila pentru analiza conformităţii administrative

 


Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale alocă suma de 250.000 lei pentru sprijinirea derulării proiectelor şi acţiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, în anul 2018. Valoarea maximă a sprijinului financiar pe proiect/acţiune acordat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale este de 25.000 lei. Solicitările se pot depune personal în zilele lucrătoare la Registratura Ministerului Culturii și Identității Naționale, din Bd. Unirii Nr. 22, Sector 3, Bucureşti, cu menţiunea „Proiect Ziua Culturii Naţionale 2018” până la data de 29 decembrie 2017, orele 14:00 sau în format electronic la adresa de e-mail: ziuaculturiinationale@cultura.ro sau prin servicii de transfer de fișiere până la data de 02 ianuarie 2018, orele 24:00.

Pentru a participa la selecţia de oferte, solicitanţii trebuie să depună documentaţia de solicitare a sprijinului financiar.

Dosarele de participare trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. Cererea de sprijin financiar pentru oferte culturale care se completează prin descărcarea sau accesarea formularului tipizat de pe site-ul oficial al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, www.cultura.ro (Anexa nr. 1);
 2. Copia, conform cu originalul, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare/autorizare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul, cu toate modificările şi completările ulterioare (în cazul instituţiilor publice, actul normativ de înfiinţare);
 3. Copia, conform cu originalul, a actului constitutiv, statutului şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele adiţionale, după caz;
 4. Copia, certificată pentru conformitate, a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
 5. Certificatele de atestare fiscală, eliberate de ANAF și administraţia publică locală, aflate în termenul de valabilitate, în original.

Pentru a putea beneficia de finanţare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;
 2. desfășoară programe, proiecte și activități culturale, potrivit actelor constitutive;
 3. a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare
 4. nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local.

Nu au dreptul să participe în cadrul selecţiei, solicitanţii aflaţi în următoarele situaţii:

 1. sunt în incapacitate de plată;
 2. au plăţile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Pentru a putea participa la sesiunea de selecție, proiectele culturale vor avea ca perioadă de desfășurare intervalul 14-31 ianuarie 2018.

Criteriile de selecție sunt cuprinse în Grila de evaluare a ofertelor culturale (Anexa nr. 2).

Calendar:

 • 29 decembrie 2017, orele 14.00 – data limită pentru depunera dosarelor la Registratura Ministerului Culturii și Identității Naționale
 • 02 ianuarie 2018, orele 24.00 - data limită pentru depunera dosarelor in format electronic
 • 3-4 ianuarie 2017 – selecția dosarelor și publicarea listei de câștigători
 • 5 ianuarie 2017 – depunerea contestațiilor
 • 8 ianuarie – soluționarea contestațiilor și publicarea listei finale
 • 9-12 ianuarie - încheierea contractelor de finanțare

Documente:

 
 Ambasada SUA anunță, prin doamna Isabella Alexandrescu – Cultural Programs Coordinator, că acceptă propuneri de proiecte pentru FONDUL AMBASADORIAL PENTRU CONSERVAREA OBICTIVELOR CULTURALE (AFCP) – Ediția 2018.
Acest fond sprijină, an de an, conservarea obiectivelor de genul: clădiri istorice și situri arheologice, obiecte și colecții culturale/de patrimoniu, obiecte arheologice și etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise, muzică tradițională, meșteșuguri ș.a.
Termenul limită de trimitere a proiectelor este 20 dec.2017 (inclusiv).
Vor fi două tipuri de finanțare:
- PROIECTE ÎN VALOARE DE 10.000 -200.000 USD, cu termen limită de depunere: 20.XII.2017
- PROIECTE DE MARE ANVERGURĂ, ÎNTRE 200.000-979.000 USD, cu termen de depunere: 20.XII.2017/ pentru prima etapă de selecție. Coordonatorii proiectelor care se vor califica pentru etapa 2, vor fi anunțați prin e-mail.
Solicitanții sunt rugați să se adreseze, în scris, la adresa de e-mail: alexandrescui@state.gov pentru a primi, în detaliu, condițiile de participare și seria de formulare necesare, sau la tel.: 021.200.3684.
Proiectele se vor expedia exculsiv în limba engleză pe adresa de e-mail: alexandrescui@state.gov.
Nu sunt acceptate următoarele situații:
- Proiecte depuse de persoane particulare sau societăți comerciale;
- Proiecte privind restaurarea imobilelor aflate în proprietate privată, chiar dacă sunt în administrare publică sau urmează să fie, pe viitor, proprietate a statului sau a unui ONG.
După completarea formularelor, solicitanții trebuie să se înscrie, urgent, în bazele de date fiscale americane DUNS, SAM, NCAGE, fără de care nici un proiect nu este acceptat.

Ministerul Culturii și Identității Naționale lansează Programul ACCES CENTENAR - sesiunea 2017. Sesiunea de proiecte şi acţiuni culturale derulate în cadrul Programului ACCES CENTENAR - sesiunea 2017 prefigurează debutul manifestărilor culturale dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES CENTENAR sesiunea 2017 este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 50 000 lei.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES CENTENAR - sesiunea 2017 trebuie să se desfăşoare în intervalul 1 octombrie – 30 noiembrie 2017.

Dosarul de participare poate fi depus fie prin completarea formularului on-line, disponibil la adresa http://centenar.cultura.ro, fie în format fizic, în plic închis, la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti – pentru Direcţia Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu menţiunea „Proiect  Program ACCES CENTENAR sesiunea 2017” sau prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire. Data limită pentru transmiterea dosarului de participare, indiferent de modalitatea aleasă, este 7 septembrie 2017.

Ofertele culturale, transmise în format fizic sau electronic, trebuie să cuprindă următoarele documente:

a)Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 1). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa http://centenar.cultura.ro. În cazul transmiterii în format electronic, formularul on-line substituie Cererea de finanțare nerambursabilă, solicitanții ale căror oferte au fost acceptate fiind obligați ca în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la aflarea rezultatului să depună la Ministerul Culturii și Identității Naționale Cererea de finanțare nerambursabilă tipărită, completată și semnată.

b)Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.

c)Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi a actelor aditionale, dupa caz.

d)Copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).

e)Copie a Certificatului de atestare fiscală aflat în termenul de valabilitate.

f)Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului/judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice.

g)Dovada existenței altor surse atrase/proprii (contract de co-finanțare sau extras de cont).

h)CV-urile membrilor echipei.

În cazul transmiterii electronice, documentele de la literele b-h vor fi scanate format PDF și încărcate în aplicație. Solicitanții ale căror oferte au fost selectate sunt obligați ca în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la aflarea rezultatului să depună la Ministerul Culturii și Identității Naționale exemplarele tipărite ale acestor copii, în format fizic. În cazul ofertelor transmise în format electronic, dacă acestea nu sunt completate cu documentele tipărite menționate mai sus în termenul stabilit, dosarele vor fi respinse, iar sumele de bani aferente redistribuite conform procedurii stabilite prin prezentele norme.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES CENTENAR - sesiunea 2017, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc în anexele de mai jos.

 

 

CALENDARUL  

PROGRAMULUI ACCES CENTENAR – sesiunea 2017

Perioada de depunere a ofertelor culturale

9 august – 7 septembrie 2017

Perioada de selecţie administrativă a ofertelor depuse

8 – 12 septembrie 2017

Perioada de  evaluare  a ofertelor culturale

13 –18 septembrie 2017

Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, www.cultura.ro, a dosarelor evaluate

19 septembrie 2017

Perioada de depunere a contestaţiilor

20 - 22 septembrie 2017

Perioada de soluţionare a contestaţiilor

25 - 26 septembrie 2017

Afişarea pe website-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale a rezultatelor finale ale selecției ofertelor culturale

26 septembrie 2017

Semnarea contractelor

27 - 29 septembrie 2017Norme metodologice ACCES CENTENAR - sesiunea 2017.pdf

Anexa 1 CERERE DE FINANTARE ACCES CENTENAR - sesiunea 2017.doc

Anexa 2 Contract 1 transa_ACCES CENTENAR - sesiunea 2017.pdf

Anexa 3 Contract 2 transe.ACCES CENTENAR - sesiunea 2017.pdf

Anexa 4 Grila de evaluare Proiect ACCES CENTENAR - sesiunea 2017.pdf

Anexa 5 Declaratie impartialitate ACCES CENTENAR - sesiunea 2017.pdf

Povestea monumentelor istorice ale judeţului Dolj

Monumentul Eugeniu Carada Craiova 800x535

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL EUGENIU CARADA, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-III-m-B-08414

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Adresa: Str. C. D. Fortunescu

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul “Eugeniu Carada” din Craiova este un monument de for public amplasat în scuarul cunoscut sub numele de “Fântâna lui Romanescu” din Craiova (astăzi în apropierea Casei Studenților, la intersecția străzilor Arieș, C. D. Fortunescu și Eugeniu Carada). Opera din 1936 a sculptorului Mihai Onofrei este un omagiu adus personalității marelui economist, om politic și gazetar craiovean Eugeniu Carada.

Casa poetului Traian Demetrescu Craiova 800x536

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA POETULUI TRAIAN DEMETRESCU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08433

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Datare: mijl. sec. XIX

Adresa: Str. Traian Demetrescu, nr. 31

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

În centrul vechi al municipiului Craiova, pe strada Traian Demetrescu, nr. 13, se află casa poetului, prozatorului și publicistului craiovean Traian Demetrescu, considerat un precursor al simbolismului românesc. Deși a avut o existență scurtă, de doar 29 de ani, Demetrescu a avut o lungă activitate literară, în care deseori a folosit pseudonime (Tradem, Fabio, Fux, Intim, Miop, Nerva, Longin, Un singuratic, Scrib etc). În prezent, clădirea găzduiește Casa de Cultură “Traian Demetrescu”.

Bustul-lui-Constantin-Valimarescu-Cimitirul-Sineasca-din-Craiova-800x536.jpg

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI C. VALIMARESCU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08453

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Constantin Vălimărescu din cimitirul Sineasca din Craiova este un bust din bronz așezat pe un soclu. Lucrarea, realizată de sculptorul român Frederic (Fritz) Storck, îl înfățișează pe Constantin Vălimărescu îmbrăcat în roba de magistrat.

Monumentul-funerar-al-lui-Eugeniu-Carada-din-cimitirul-Sineasca-Craiova-1-800x536.jpg

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI EUGENIU CARADA, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08441

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Eugeniu Carada din cimitirul Sineasca din Craiova este un catafalc din bronz în care odihnește scriitorul, publicistul și economistul Eugeniu Carada, fost guvernator al Băncii Naționale a României. Lucrarea a fost executată de sculptorul Ion Mateescu.

Monumentul gen Simion Stoilov cimitirul Sineasca din Craiova

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

BUSTUL GENERALULUI S. STOILOV, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-III-m-B-08412

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Bustul în bronz al generalului Simion Stoilov, militar de carieră, participant la Războiul pentru Independență, este o operă din 1902 a sculptorului Frederic (Fritz) Storck. Bustul, ce se afla pe un soclu în Cimitirul Sineasca din Craiova, a dispărut înainte de anul 2000.

Casa Dianu Craiova 800x535

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA DIANU (str. 24 IANUARIE), CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07926

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1900-1905

Adresa: Str. 24 Ianuarie, nr. 4

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Casa Dianu este un monument de arhitectură de interes local din municipiul Craiova, situat pe strada 24 Ianuarie. Construit la începutul secolului XX drept locuință pentru familia Dianu, edificiul a fost ulterior sediul Școlii de Artă “Cornetti”, iar în prezent se află în proprietatea Consiliului Județean Dolj, sub administrarea Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

 

Monumentul funerar al lui Ulisse Boldescu Cimitirul Sineasca

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI ULLISE BOLDESCU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08438

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. George Enescu, nr. 78, în cimitirul Sineasca

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Ullise Boldescu, operă a sculptorului francez Theodore Riviere, este situat în Cimitirul Sineasca din Craiova. Ulisse Boldescu a fost primar al orașului Craiova în mai multe rânduri, fiind responsabil pentru o serie de inițiative care au schimbat fața orașului și au îmbunătățit condițiile de trai ale craiovenilor.

Bust dr Ion Augustin 800x535

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

BUSTUL DR. ION AUGUSTIN, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-III-m-B-08422

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Datare: 1927

Adresa: Str. Nicolae Titulescu, nr. 11, în curtea Spitalului Filantropia

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Bustul doctorului Ion Augustin, operă a sculptorului Anghel Chiciu, se găsește în curtea Spitalului Filantropia din Craiova. Doctorul Augustin (1859-1927) a fost medic-șef al Spitalului Filantropia din Craiova și o adevărată personalitate a lumii medicale a vremii sale.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

BUSTUL LUI TRAIAN DEMETRESCU

Cod LMI: DJ-III-m-B-08415

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de for public

Datare: 1912

Adresa: Str. Frații Buzești, nr. 8

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Bustul lui Traian Demetrescu, amplasat în scuarul aflat la intersecția străzilor Frații Buzești, Simion Bărnuțiu și 24 Ianuarie din Craiova, este opera sculptorului Ion Jalea. Bustul, ce îl înfățișează pe poetul Traian Demetrescu sprijinindu-și bărbia în mâna dreaptă, a fost inaugurat în anul 1925.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

FACULTATEA DE MECANICA A UNIVERSITATII DIN CRAIOVA, FOSTA SCOALA NORMALA DE BAIETI

Cod LMI: DJ-II-m-B-07957

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1893

Adresa: Calea București, nr. 107

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fosta Școală Normală de Băieți din Craiova este o clădire monumentală, aflată pe Calea București, nr. 107. Operă a arhitectului Constantin Băicoianu, edificiul a fost construit în perioada 1898-1901 ca sediu pentru Școala Normală de Băieți. Ulterior, clădirea a găzuit mai multe instituții de învățământ, în prezent fiind sediul Facultății de Mecanică a Universității din Craiova.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA GLOGOVEANU, FOSTUL TRIBUNAL DOLJ

Cod LMI: DJ-II-m-A-07950

Categoria: A – monument de interes național

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1802, pe temelii de sec. XVIII; extinderi 1908, 1918

Adresa: Str. Brestei, nr. 12

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Casa Glogoveanu este un monument de arhitectură de interes național situat în municipiul Craiova, pe str. Brestei, nr. 12. Construit de familia boierilor Glogoveni în 1802 pe temeliile unui edificiu din secolul al XVIII-lea, imobilul a găzduit Primăria Craiovei si apoi, până în anul 2016, Tribunalul Dolj.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

CASA DIANU (STR. 24 IANUARIE), CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07926

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1900-1905

Adresa: Str. 24 Ianuarie, nr. 4

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Casa Dianu este un monument de arhitectură de interes local din municipiul Craiova, situat pe strada 24 Ianuarie. Construit la începutul secolului XX drept locuință pentru familia Dianu, edificiul a fost ulterior sediul Școlii de Artă “Cornetti”, iar în prezent se află în proprietatea Consiliului Județean Dolj, sub administrarea Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

SALA DE SPORT, FOSTA UZINA ELECTRICA DIN CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07949

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1885-1887

Adresa: Str. Brestei, nr. 2

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fosta Uzină Electrică, azi Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”, este o clădire în stil industrial situată în zona centrală a municipiul Craiova. Ea a fost construită în anul 1896 de societatea germană A. E. G. (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft), care câștiga atunci concesiunea exclusivă a luminatului orașului pe termen de 40 ani.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

FOSTUL HOTEL PALACE, AZI PAVILIONUL ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-07977

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: 1900-1905

Adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 1

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fostul Hotel Palace este o clădire de patrimoniu din centrul municipiului Craiova, construită la începutul secolului al XX-lea după planurile arhitectului Otto Hesselmann. Edificiul, care a găzduit de-a lungul timpului Oficiul Național de Turism, CEC sau Banca Comercială Română, este în prezent pavilion administrativ al Primăriei Municipiului Craiova.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI JEAN MIHAIL, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08456

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. Pinului, în cimitirul Ungureni

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui Jean Mihail, situat în cimitirul Ungureni din Craiova, în imediata apropiere a monumentului funerar al familiei Mihail, îl înfățișează pe Ioan C. (Jean) Mihail, de numele căruia se leagă mare parte din istoria Palatului Jean Mihail – azi Muzeul de Artă din Craiova.

Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

FABRICA FLORICA, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-08096

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: sec. XIX

Adresa: Str. Păltiniș 33 colț cu str. Șerban Vodă

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Fabrica Florica din Craiova, situată la intersecția dintre străzile Păltiniș și Șerban Vodă, este una dintre cele mai cunoscute clădiri în stil industrial din oraș, declarată monument istoric. Construită în urmă cu peste 120 de ani, fabrica a produs de-a lungul timpului substanțe chimice și îngrășăminte agricole, cosmetice și lumânări ce au fost comercializate în toată țară.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

MONUMENTUL FUNERAR AL LUI N. MIHAIL, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-IV-m-B-08457

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument memorial și funerar

Adresa: Str. Pinului, în cimitirul Ungureni

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Monumentul funerar al lui N. Mihail este un cavou construit în 1896 în stil ionic grecesc de sculptorul român Carol Storck. Monumentul este străjuit de doi lei maiestuoși din bronz, turnați la atelierul Antoine Durenne din Paris. Cavoul adăpostește trupurile membrilor uneia dintre cele mai cunoscute și importante familii din Craiova secolelor XIX-XX: familia Mihail. Monumentul funerar al lui N. Mihail se află în cimitirul Ungureni din Craiova, lângă alte monumente funerare aflate pe lista monumentelor istorice, bustul lui Jean Mihail și monumentul funerar al familiei Vorvoreanu.


Sursa: http://www.monumenteoltenia.ro/

HANUL PUTUREANU, CRAIOVA

Cod LMI: DJ-II-m-B-08064

Categoria: B – monument de interes local

Natura: Monument de arhitectură

Datare: mijl. sec. XIX, extins 1887

Adresa: Str. Matei Basarab 9

Localitate: municipiul Craiova

Județ: Dolj

Hanul Puțureanu este o clădire de patrimoniu situată în centrul istoric vechi al orașului Craiova, în Piața Veche (Piața Elca), în apropiere de importante monumente și obiective turistice – fosta Școală Centrală de Fete (azi Muzeul Olteniei), Biserica Madona Dudu, Hanul Hurezi, Fântâna Purcarului, Catedrala Sf. Dumitru și Casa Băniei. Edificiul, ridicat de negustorul Niță D. Puțureanu, este un minunat ansamblu cu arhitectură de han specifică secolului al XIX-lea, ajuns, din păcate, într-un stadiu avansat de degradare.

Direcţia judeţeană de cultură Dolj este serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii responsabilă de elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

Meniu mobil